Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Europese Commissie (EC)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'eurocommissarissen' genoemd. Elke eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 28 eurocommissarissen, voor elke lidstaat één. Samen vormen zij het college van eurocommissarissen. De eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.

De Europese Commissie mag als enige EU-instelling wetsvoorstellen indienen. Daarnaast controleert de Commissie of de Europese wetgeving juist wordt toegepast in de lidstaten. Bij overtredingen kan de Commissie een lidstaat dwingen zich aan Europese regelgeving te houden, door een procedure te starten bij het Europese Hof van Justitie.

Verder onderhandelt de Commissie in internationale organisaties als de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over de handel van de Unie met 'het buitenland'. Zo wordt vastgesteld of overheden elders in de wereld ongeoorloofde staatssteun aan industrietakken geven, waardoor de Europese concurrentiepositie in gevaar komt. Ten slotte is de Commissie verantwoordelijk voor het beheer van de Europese begroting van ongeveer 140 miljard euro per jaar.

Op 22 oktober 2014 is de huidige Europese Commissie goedgekeurd door het Europees Parlement. Op 23 oktober hebben ook de Europese regeringsleiders tijdens een Eurotop hun goedkeuring gegeven. De Commissie-Juncker ging op 3 november 2014 van start.

1.

Basiskenmerken

Locatie (Stad)

Brussel

Locatie (Land)

België

Grondslag

Artikelen 244-250 VwEU

Opgericht

1957

Aard organisatie

Officiële instelling van de Europese Unie

adressen vestigingen

Locatie

Contactgegevens

Karel de Grote-gebouw

(waarin de diensten

uitbreiding,

vertaling en handel)

Wetstraat 170

1040 - Brussel

tel. + 32 (0) 2 299 06 00

tel. + 32 (0) 2 299 17 36

Breydel-gebouw

(Budget, Onderneming

en Handel)

Audergemlaan 45

1040 - Brussel

tel. + 32 (0) 2 295 30 97

tel. + 32 (0) 2 296 29 72

Breydel 2

(Administratie en Budget)

Audergemlaan 19

1040 - Brussel

tel. + 32 (0) 2 299 04 93

tel. + 32 (0) 2 299 09 36

tel. + 32 (0) 2 296 78 73

2.

Bevoegdheden

De taakverdeling tussen de drie belangrijkste Organen van de Europese Unie laat zich als volgt samenvatten: de Europese Commissie neemt initiatieven voor Europese wet- en regelgeving; het Europees Parlement debatteert hierover en kan wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement en de Raad van de Europese Unie gezamenlijk beslissen. Het Europese Hof van Justitie bewaakt deze afspraken, uitspraken van dit Hof hebben voorrang boven het recht van de lidstaten.

De Commissie oefent vijf hoofdtaken uit:

3.

Organisatie

De Europese Commissie telt 28 leden (het College), en wordt bijgestaan door een omvangrijk administratief apparaat. In de Commissie-Juncker nemen zeven vicevoorzitters een bijzondere plaats in. Zes vicevoorzitters zitten ieder een projectteam voor, een cluster van beleidsterreinen die nauw met elkaar verbonden zijn. Zij kunnen binnen hun projectteam voorstellen van andere eurocommissarissen blokkeren. De vicevoorzitter voor begroting opereert commissie-breed. De 'gewone' eurocommissarissen staan aan het hoofd van een of enkele directoraten-generaal die één of meerdere beleidsgebieden behandelen.

De Commissie komt gewoonlijk eenmaal per week op woensdag te Brussel bijeen. Tijdens deze vergaderingen wordt elk punt toegelicht door het lid van de Commissie dat voor het betreffende terrein verantwoordelijk is. Indien nodig nemen de 28 leden van het college een besluit op basis van gewone meerderheid van stemmen. Een besluit dat eenmaal is aangenomen, maakt integraal deel uit van het beleid van de Commissie.

4.

Beleidsdoelen van de Commissie

Op basis van de doelstellingen van een Commissie wordt jaarlijks een werkprogramma vastgesteld. Dit geeft een overzicht van de belangrijkste te nemen wetgevingsinitiatieven, uitvoeringsbesluiten en andere beslissingen.

Op 16 december 2014 presenteerde de Commissie-Juncker het werkprogramma 2015. De zwaartepunten van dit programma liggen op de gebieden van werkgelegenheid, groei en investeringen.

Het werkprogramma van de Commissie is een onderdeel van een bredere cyclus. Die beslaat alle fasen van het voeren van beleid; van het opstellen van een globaal programma tot de uitvoering en specifieke wetgevingsvoorstellen, de verslaglegging over de verrichte werkzaamheden en de resultaten van wetgeving van dat jaar en voorgaande jaren.

5.

Inbreng EU-lidstaten

De Europese Commissie telt 28 leden, voor elke lidstaat één. De leden van de Europese Commissie oefenen hun taken in volkomen onafhankelijkheid uit, er is uitdrukkelijk bepaald dat de lidstaten geen instructies mogen geven. Hoewel de nationale politiek en de publieke opinie graag anders doen voorkomen, zijn de commissarissen dus geen vertegenwoordigers van de lidstaten.

De Europese Raad benoemt de voorzitter van de Europese Commissie. In een speciale vergadering dragen de verenigde staatshoofden en regeringsleiders een kandidaat voor, die daarna door het Europees Parlement moet worden goedgekeurd. Vervolgens stelt de Europese Raad de lijst vast met overige leden van de Commissie die door de lidstaten zijn voorgedragen.

In 2014 werd voor het eerst rekening gehouden met de uitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement. In de praktijk betekende dat dat de voorzitter van de fractie die als grootste uit de verkiezingen kwam (de christendemocratische EVP) de voorzitter van de nieuwe Europese Commissie werd.

6.

Nederland

De volgende Nederlanders hebben sinds 1952 zitting genomen in de Europese Commissie:

  • Frans Timmermans (2014-heden, vicevoorzitter en commissaris voor 'betere regulering' en duurzame ontwikkeling)
  • Neelie Kroes (2004-2014, Concurrentie [2004-2010), Digitale Agenda [2010-2014])
  • Frans Andriessen (1981-1985, Concurrentie; 1985-89, Land- en bosbouw; 1989-93, Buitenlandse Betrekkingen en Handelspolitiek)

Hoge Autoriteit EGKS (1952 - 1967)

Euratomcommissie (1958 - 1967)

7.

Eerdere commissies

Naam

Periode

Commissie-Hallstein I en II

1958-1967

Commissie-Rey

1967-1970

Commissie-Malfatti/Mansholt

1970-1973

Commissie-Ortoli

1973-1977

Commissie-Jenkins

1977-1981

Commissie-Thorn

1981-1985

Commissie-Delors I

1985-1989

Commissie-Delors II

1989-1993

Commissie-Delors III

1993-1995

Commissie-Santer

1995-1999

Commissie-Prodi

1999-2004

Commissie-Barroso I

2004-2010

Commissie-Barroso II

2010-2014

8.

Ontwikkeling invloed Europese Commissie

In 1952 werd de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) opgericht. De Hoge Autoriteit vormde het dagelijkse bestuur. Zij deed voorstellen, bewaakte de naleving van de regels en kon, in sommige gevallen, zoals bij het vaststellen van bodemprijzen voor kolen en staal, zelf besluiten nemen. De lidstaten hadden in die gevallen hun bevoegdheden overgedragen aan een instelling op Europees niveau, en dat was uniek in de geschiedenis.

De Europese Commissie bestaat sinds 1958, toen de Europese Economische Gemeenschap (EEG) van start ging. Veel van de bevoegdheden en het takenpakket van de Europese Commissie was gevormd naar de Hoge Autoriteit. De Commissie had alleen veel minder ruimte gekregen om zelf besluiten te nemen. In de EEG hadden de lidstaten weer meer te vertellen.

Vanaf het eind van de jaren '60 werd deze ruimte verder ingeperkt. De Europese regeringsleiders namen zelf het voortouw in hoe de Europese integratie vorm zou moeten krijgen.

De invloed van de Europese Commissie hangt volgens velen samen met wie de voorzitter is van de Commissie. Een sterke voorzitter kan veel bereiken. Het beste voorbeeld hiervan is Jacques Delors. Hij wordt gezien als één van de architecten van de gezamenlijke markt. De Commissie stelde onder zijn leiding een lijst op van meer dan 300 punten die moesten worden gerealiseerd om echt één Europese markt te creëren. En de Commissie nam het voortouw door veel voorstellen te doen. De Commissie bepaalde in hoge mate de agenda.

Minstens net zo belangrijk was dat de Raad van Ministers op een aantal beleidsterreinen - vooral als het om de interne markt ging - het veto afschafte. Dit gebeurde door middel van de Europese Akte, die op 17 februari 1986 door de toen negen lidstaten werd ondertekend. Hiermee kon één enkele lidstaat voorstellen van de Commissie op het gebied van de interne markt niet meer blokkeren.

Met het Verdrag van Maastricht en de oprichting van de Europese Unie kreeg de Europese Commissie over veel meer onderwerpen iets te zeggen. En ook nu ging dit samen gepaard met het afschaffen van het vetorecht op een aantal van die beleidsterreinen. In internationaal verband trad op een aantal beleidsterreinen de Commissie op als vertegenwoordiger van de hele Europese Unie. Op het gebied van buitenlands- en veiligheidsbeleid en justitie en immigratie was haar rol beperkt. De Commissie mocht bij deze onderwerpen niet meer dan meeluisteren en vrijblijvend voorstellen doen.

De verdragen van Amsterdam en Nice breidden het aantal onderwerpen waar de Commissie bij werd betrokken verder uit. En de medebeslissingsbevoegdheid werd op meer beleidsterreinen van toepassing. De aanpassingen in deze verdragen zijn minder ingrijpend dan het verdrag van Maastricht. De rol van de Commissie is op het gebied van justitie en immigratie na een overgangsperiode ook vergroot.

Het imago van de Commissie liep in 1999 een grote deuk op door de Cresson-affaire. Eurocommissaris Cresson raakte in opspraak omdat zij een bevriende tandarts als adviseur aanhield. Het Europees Parlement eiste haar aftreden, maar voorzitter Santer weigerde dat. Toen het Europees Parlement daarop dreigde de hele Commissie weg te sturen - het parlement kan namelijk niet een individuele eurocommissaris wegsturen, alleen de Commissie als geheel - trad de Commissie af.

Het beeld van de Commissie heeft ook te lijden gehad onder het idee dat de afgelopen Commissies zwakke voorzitters hadden. De Commissie drukte niet haar stempel op de agenda zoals zij deed in de jaren '80.

In al die jaren groeide de Commissie. Elke lidstaat heeft een eigen Europese Commissaris, en tot begin deze eeuw hadden de grote landen er zelfs twee. Telde de Commissie in de beginjaren nog negen leden, na alle uitbreidingen telt de Commissie momenteel 28 eurocommissarissen.

De grootte van de Commissie was een veel besproken onderwerp, maar de in Verdrag van Lissabon opgenomen bepaling dat er een roulatiesysteem zou komen (één op de drie zittingsperiodes hebben lidstaten geen commissaris) is afgezwakt. De Europese Raad heeft inmiddels besloten dat iedere lidstaat ook na 2014 een eurocommissaris zal houden.

9.

Meer informatie

Factsheet Europees Parlement

10.

Openstaande vacatures

11.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 591 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
03.05.2017  Raadsbesluit tot machtiging van de Commissie onderhandelingen te openen over een akkoord met het Verenigd Koninkrijk over de voorwaarden voor de terugtrekking uit de EU.
Aanbeveling com(2017)218
 
07.02.2013  SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING Bij Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende maatregelen om een hoog gemeenschappelijk niveau van ...
Werkdocument Europese Commissie swd(2013)31
 
07.02.2013  Impact assessment accompanying the document: measures to ensure a high level of network and information security across the Union.
swd(2013)32
 
03.02.2012  Capital movements and investments in the EU - Commission services' paper on market monitoring.
Werkdocument Europese Commissie swd(2012)6
 
04.02.2011  PUBLIC CONSULTATION: Towards a Coherent European Approach to Collective Redress.
Werkdocument Europese Commissie sec(2011)173
 

12.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 172 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
18.11.2009  Ondertekening en voorlopige toepassing van de kaderovereenkomst met Korea.
Besluit com(2009)631
 
14.10.2009  Bevoegdheid, toepasselijk recht, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen en authentieke akten op het gebied van erfopvolging en instelling van een Europese ...
Verordening com(2009)154
 
08.09.2009  Standpunt dat de EG in de Raad van de Internationale Studiegroep voor jute dient in te nemen betreffende de verlenging van de Overeenkomst inzake het mandaat van de ...
Besluit com(2009)460
 
08.09.2009  Ondertekening door de EG van het 'Referentiekader voor het Internationaal Partnerschap voor samenwerking inzake Energie-efficiëntie' (IPEEC) en het 'Memorandum inzake ...
Besluit com(2009)438
 
07.09.2009  Tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van bepaalde industrieproducten in de autonome regio's Madeira en de ...
Verordening com(2009)370
 

13.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 111 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door undefined zijn voorgesteld.
Datum Titel
13.07.2011  Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de ondertekening van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Turkije inzake bepaalde aspecten van ...
Besluit com(2010)413
 
15.09.2009  Standpunt van de EG in de Visserijorganisatie voor het zuidoostelijke deel van de Atlantische Oceaan.
Besluit com(2009)474
 
10.09.2009  Ondertekening en sluiting van een vrijwillige partnerschapsovereenkomst met Ghana inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer ...
Besluit com(2009)468
 
08.09.2009  Ondertekening en voorlopige toepassing van een overeenkomst met Zwitserland tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelname van Zwitserland aan het programma Jeugd ...
Besluit com(2009)462
 
03.09.2009  Vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MON 88017 ...
Beschikking com(2009)444