Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Directoraat-generaal Milieu (ENV)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal ontwerpt nieuwe milieuwetgeving, werkt deze uit en ziet erop toe te dat de overeengekomen maatregelen ook daadwerkelijk door de lidstaten in praktijk worden gebracht. Opdracht daarbij is: het milieu voor huidige en toekomstige generaties te beschermen, te bewaren en te verbeteren en de duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Milieu, maritieme zaken en visserij

Aandachtspunten zijn onder meer:

  • de kwaliteit van het leven handhaven en verbeteren door bescherming van natuurlijke hulpbronnen en het voorkomen van risico's
  • efficiënt gebruik van de hulpbronnen bevorderen door maatregelen over productie, consumptie en afvalverwijdering
  • de zorg voor het milieu integreren in de overige beleidsterreinen van de EU
  • bij de economische groei rekening houden met maatschappelijke en milieubehoeften van de huidige bevolking en van toekomstige generaties
  • bestrijding van klimaatverandering en behoud van de biodiversiteit
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 687 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
15.05.2017  Verslag uit hoofde van artikel 12, lid 3 van Richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s.
Verslag com(2017)234
 
27.04.2017  Actieplan voor de natuur, de mensen en de economie.
Mededeling com(2017)198
 
27.04.2017  Factsheets providing details of actions in the Action Plan for nature, people and the economy accompanying the document: Action Plan for nature, people and the economy.
swd(2017)139
 
18.04.2017  Herziening toepassingsgebied van de Richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, herbeoordeling van termijnen voor het halen van ...
Verslag com(2017)171
 
18.04.2017  Uitoefening van bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen door Commissie mbt Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische ...
Verslag com(2017)172
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 249 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
17.03.2017  Standpunt EU met betrekking tot het voorstel voor een wijziging van de bijlagen A, B en C bij het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende ...
Besluit com(2017)132
 
13.02.2017  Standpunt dat namens de EU in de Conferentie van de Partijen moet worden ingenomen ten aanzien van wijzigingen van bijlage III bij het Verdrag van Rotterdam.
Besluit com(2017)73
 
19.03.2015  Voorstel namens de EU om nieuwe chemische stoffen op te nemen in bijlage A bij het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen .
Besluit com(2015)133
 
06.02.2015  Wijziging van Verordening (EG) nr. 1007/2009 betreffende de handel in zeehondenproducten.
Verordening com(2015)45
 
09.01.2015  Aanvaarding van de wijziging van het Protocol van 1998 bij het Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, wat zware metalen ...
Besluit com(2014)750
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 212 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
22.09.2016  Standpunt EU in de IMO inzake de aanwijzing van de Oostzee en de Noordzee als stikstofoxide-emissiebeheersgebieden.
Besluit com(2016)617
 
02.02.2016  Sluiting van het Verdrag van Minamata inzake kwik.
Besluit com(2016)42
 
02.02.2016  Verordening betreffende kwik, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1102/2008.
Verordening com(2016)39
 
18.01.2016  Standpunt EU wat betreft de aanneming van de in artikel 8, leden 8 en 9, van het Verdrag van Minamata inzake kwik bedoelde richtlijnen.
Besluit com(2016)3
 
19.03.2015  Standpunt EU inzake persistente organische verontreinigende stoffen mbt het voorstel voor een wijziging van de bijlagen A, B en C bij het Verdrag van Stockholm.
Besluit com(2015)137