Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Directoraat-generaal Personele middelen en veiligheid (HR)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal zorgt dat de Europese ambtenaren een moderne, efficiënte en dynamische bestuursorganisatie kunnen vormen. Dit gebeurt door beleid te formuleren op het gebied van personeels- en veiligheidsbeleid. De hoofdtaak van het dg is erop toezien dat de Europese Commissie goed functioneert. Dit gebeurt door beleid te formuleren op het gebied van menselijk kapitaal en veiligheid.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Begroting en administratie.

Tot de werkzaamheden behoren onder meer:

  • het scheppen en voortdurend verbeteren van de arbeidsvoorwaarden en een werkklimaat waarin het personeel zijn potentieel optimaal kan benutten
  • het ontwikkelen en bevorderen van doelmatige werkmethoden
  • het verstrekken van degelijke adviezen aan de andere directoraten-generaal en diensten over vraagstukken op het gebied van administratie en personeelsbeheer en over organisatorische aangelegenheden
  • het definieëren, coördineren en zorgen voor de tenuitvoerlegging van maatregelen inzake personeelsbeleid, van aanwerving tot pensionering
  • het waarvorgen van de zekerheid en bescherming van het personeel, activitieiten en informatie in alle standplaatsen
  • ervoor zorgen dat er tijdig en efficiënt kwaliteitsdiensten aan de instelling en haar personeel worden geleverd
  • samenwerking met andere instellen en de coördinatie daarbij
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 213 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
22.06.2017  Inschakeling van arbeidscontractanten in 2015.
com(2017)334
 
27.02.2017  Gebruik EU instellingen in 2015 van de verordeningen over wachtdiensten, continu- of ploegendienst of over werkzaamheden met een bezwaarlijk karakter.
Verslag com(2017)96
 
06.01.2017  Gebruik dat in 2014 door de instellingen is gemaakt van Raadsverordening nr. 495/77.
Verslag com(2016)832
 
05.12.2016  Verslag 2009-2015 over de financiële situatie van de werkloosheidsregeling voor tijdelijke medewerkers na beëindiging van hun dienst bij een instelling van de EU.
Verslag com(2016)754
 
16.11.2016  Gegevens over de budgettaire gevolgen van de actualisering 2016 van de bezoldigingen en pensioenen van de personeelsleden van de EU en de daarop aanpassingscoëfficiënten.
Verslag com(2016)717
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 77 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
16.07.2014  Aanpassing, met ingang van 1 juli 2011, 1 juli 2012 en 1 juli 2013, van het pensioenbijdragepercentage van de ambtenaren en andere personeelsleden van de EU.
Verordening com(2014)462
 
10.12.2013  Aanpassing met ingang van 1 juli 2011 van de beloning en pensioenen van personeel van de EU, met inbegrip van alle correcties.
Verordening com(2013)895
 
10.12.2013  Aanpassing met ingang van 1 juli 2012 van de beloning en pensioenen van personeel van de EU, met inbegrip van alle correcties.
Verordening com(2013)896
 
08.11.2013  Vaststelling aanpassingscoëfficiënten bezoldigingen van de ambtenaren, tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten werkzaam in derde landen voor 1 juli 2013.
Verordening com(2013)772
 
07.11.2013  Aanpassing, met ingang van 1 juli 2013, van het pensioenbijdragepercentage van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Unie.
Verordening com(2013)770
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 118 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
27.11.2012  Standpunt van de EU betreffende wijzigingen in enkele aanhangsels bij de Overeenkomst met Zwitserland inzake de handel in landbouwproducten.
Besluit com(2012)696
 
18.11.2010  Aanpassing met ingang van 1 juli 2010 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de EU, alsmede van de ...
Verordening com(2010)678
 
18.11.2010  Aanpassing, met ingang van 1 juli 2010, van het pensioenbijdragepercentage van de ambtenaren en andere personeelsleden van de EU.
Verordening com(2010)679
 
12.11.2008  Wijziging van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de EG.
Verordening com(2008)786
 
19.07.2006  Wijziging van Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 300/76 van de Raad van 9 februari 1976 tot vaststelling van de categorieën van begunstigden, de voorwaarden voor ...
Verordening com(2006)407