Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Directoraat-generaal Begroting (BUDG)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Het is de taak van dit directoraat-generaal om ervoor te zorgen dat de EU zich aan de begroting houdt. Dit doet het DG door ervoor te zorgen dat de inkomsten daadwerkelijk binnenkomen, dat de uitgaven netjes binnen de afspraken blijven, en door regels op te stellen voor de manier waarop de EU met haar geld omgaat. Het directoraat-generaal helpt ook met het opstellen van de nieuwe jaarbegrotingen van de EU.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Begroting en administratie

De werkzaamheden omvatten onder meer:

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 2647 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
30.05.2017  Mobilisation of the Flexibility Instrument to finance immediate budgetary measures to address the on-going challenges of migration, refugee inflows and security threats.
Besluit com(2017)271
 
30.05.2017  Mobilisation of the EU Solidarity Fund to provide for the payment of advances in the general budget of the Union for 2018.
Besluit com(2017)270
 
30.05.2017  Begrotingswijziging om de begrotingsmiddelen voor het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) te verhogen en om de personeelsformaties van het ACER en SESAR2 te ...
com(2017)288
 
30.05.2017  Gevolgen voor de EU-begroting van 2018 en de daarop volgende jaren indien de tussentijdse herziening van het meerjarig financieel kader 2014-2020 niet wordt goedgekeurd.
Mededeling com(2017)290
 
12.04.2017  Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 bij de algemene begroting 2017 om het overschot van het begrotingsjaar 2016 erin op te nemen.
Besluit com(2017)188
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 100 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
26.01.2017  Wijziging nr. 1 in de algemene begroting 2017 ikv het beschikbaar stellen van middelen uit het Solidariteitsfonds voor bijstand aan het Verenigd Koninkrijk, Cyprus en ...
Werkdocument Europese Commissie com(2017)46
 
26.01.2017  Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan het Verenigd Koninkrijk, Cyprus en Portugal.
Besluit com(2017)45
 
19.10.2016  Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Duitsland.
Besluit com(2016)681
 
30.09.2016  Gebruikmaking van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2016.
Besluit com(2016)624
 
18.07.2016  Algemene begroting van de EU voor 2017.
Vaststelling begroting EU com(2016)300
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 85 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
17.10.2016  Mobilisering van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2017.
Besluit com(2016)678
 
14.10.2015  Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke budgettaire maatregelen in het kader van de Europese migratieagenda.
Besluit com(2015)514
 
17.10.2014  Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU.
Besluit com(2014)648
 
08.09.2014  Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU.
Besluit com(2014)565
 
18.06.2014  Wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie.
Verordening com(2014)358