Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Eurostat (ESTAT)

De taak van dit directoraat-generaal is de Europese Unie te voorzien van goede statistische informatie. Eurostat draagt ook bij aan het harmoniseren van statistieken, zodat gegevens vergelijkbaar worden.

Eurostat werkt samen met landen buiten de EU. Een belangrijke taak van Eurostat is om de statistische systemen in kandidaat-lidstaten en ontwikkelingslanden te verbeteren. Speciale programma's zijn opgezet in landen in Centraal en Oost-Europa (Phare) en de landen van de voormalige Sovjet Unie (Tacis). Eurostat werkt ook nauw samen met nationale statistische kantoren in de landen rondom de Middellandse Zee en in Afrika.

1.

Meer informatie

 

2.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 164 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
20.06.2017  Harmonisatie van het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen ("bni-verordening").
Verordening com(2017)329
 
09.03.2017  Kwaliteit van de in 2016 door de lidstaten verstrekte begrotingsgegevens.
Verslag com(2017)123
 
06.03.2017  Europese bedrijfsstatistieken tot wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 en tot intrekking van tien wetgevingsbesluiten op het gebied van bedrijfsstatistieken.
Verordening com(2017)114
 
06.03.2017  Impact assessment accompanying the document: European Business Statistics amending Regulation (EC) No 184/2005 and repealing 10 legal acts in the field of business ...
swd(2017)98
 
06.03.2017  Samenvatting effectbeoordeling bij het voorstel tot wijziging verordening (EG) 184/2005 en tot intrekking van tien wetgevingsbesluiten op het gebied van ...
Werkdocument Europese Commissie swd(2017)99
 

3.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 80 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
18.11.2015  Europese statistieken over de prijzen van aardgas en elektriciteit.
Verordening com(2015)496
 
09.12.2014  Geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2494/95.
Verordening com(2014)724
 
26.06.2014  Wijziging van Verordening 184/2005 over statistiek inzake betalingsbalans, handel in diensten en buitenlandse investeringen wat betreft de bevoegdheden van de Commissie.
Verordening com(2014)379
 
04.11.2013  Wijziging verordening (EG) nr. 1166/2008 over enquêtes naar de structuur van landbouwbedrijven en productiemethoden, wat betreft het financiële kader 2014-2018.
Verordening com(2013)757
 
30.08.2013  Wijziging van Verordening 91/2003 betreffende de statistieken van het spoorvervoer, wat betreft het verzamelen van gegevens over goederen, reizigers en ongevallen.
Verordening com(2013)611
 

4.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 5 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
07.05.2015  Opleggen van een boete aan Spanje wegens manipulatie van tekortgegevens in de Autonome Gemeenschap Valencia.
Aanbeveling com(2015)209
 
31.07.2009  Standpunt van de EG over een besluit van het bij de Overeenkomst met Zwitserland over samenwerking op het gebied van statistiek ingestelde gemengd comité tot wijziging ...
Besluit com(2009)413
 
28.01.2008  Voorstel voor een verordening (van de Raad tot uitvoering van Verordening 1177/2003 inzake de gemeenschappelijke statistiek van inkomens en levensomstandigheden ...
Verordening com(2008)22
 
14.12.2005  Wijziging van Verordening 2223/96, wat de indiening van gegevens van de nationale rekeningen betreft.
Verordening com(2005)653
 
05.10.2004  Ondertekening van de Overeenkomst met Zwitserland op het gebied van statistiek.
Besluit com(2004)645