Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer (MOVE)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal ontwikkelt het EU-beleid inzake vervoer en mobiliteit. Daarnaast beheert het programma's voor financiële steun aan trans-Europese netwerken, technologische ontwikkeling en innovatie. Dit directoraat-generaal is in 2010 ontstaan toen het directoraat-generaal Energie en Vervoer werd opgesplitst in een directoraat-generaal Energie en een directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Vervoer.

Aandachtsgebieden zijn onder meer:

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 409 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
19.06.2017  Voortgangsverslag over de tenuitvoerlegging van het TEN-T-netwerk in 2014-2015.
Verslag com(2017)327
 
09.06.2017  Signing and provisional application of the Transport Community Treaty.
Besluit com(2017)324
 
08.06.2017  Bescherming van de mededinging in de luchtvaart.
Verordening com(2017)289
 
08.06.2017  Luchtvaart: een open en geconnecteerd Europa.
Mededeling com(2017)286
 
31.05.2017  Wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen.
Richtlijn com(2017)275
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 193 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
22.09.2016  Standpunt EU in ICAO inzake een bijlage over luchtverkeersbeheer bij het memorandum van samenwerking tussen de EU en de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie.
Besluit com(2016)621
 
30.08.2016  Standpunt EU in de Internationale Maritieme Organisatie mbt het wijzigen van in Marpol, SOLAS, STCW, de Code brandveiligheidssystemen en de ESP-code 2011.
Besluit com(2016)549
 
26.08.2016  Standpunt EU in de deskundigengroep inzake de Europese Overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrijtuigen in het internationale wegvervoer.
Besluit com(2016)541
 
17.08.2016  Standpunt EU mbt wijzigen bijlagen bij de Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) en over binnenwateren ...
Besluit com(2016)508
 
22.04.2016  Standpunt EU ten aanzien van de door de Permanente Commissie van Eurocontrol vast te stellen besluiten inzake gecentraliseerde diensten.
Besluit com(2016)226
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 50 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
12.04.2017  Standpunt EU in de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) mbt de wijziging van SOLAS-voorschriften, Internationale Codes over veiligheid, en vervuiling door schepen.
Besluit com(2017)174
 
28.10.2016  Ondertekening van een overeenkomst tot wijziging van de overeenkomst met de VS betreffende samenwerking op het gebied van de regulering van de burgerluchtvaartveiligheid.
Besluit com(2016)693
 
27.05.2016  Ondertekening en voorlopige toepassing van de Overeenkomst met de regering van de Filipijnen inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten.
Besluit com(2016)302
 
08.04.2016  Standpunt EU over een internationaal instrument dat tot doel heeft vanaf 2020 één mondiale marktgebaseerde maatregel toe te passen om de luchtvaartemissies aan te pakken.
Besluit com(2016)183
 
26.01.2016  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake een richtlijn inzake spoorwegveiligheid (herschikking).
Mededeling com(2016)33