Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Directoraat-generaal Concurrentie (COMP)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal is verantwoordelijk voor de uitvoering van de concurrentieregels uit de Europese Verdragen om te verzekeren dat de concurrentie in de EU markt niet verstoord wordt. Zo wordt bijgedragen aan de welvaart van de consumenten en de concurrentiekracht van de economie van de Europese Unie.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Mededinging

Aandachtsgebieden zijn onder meer:

  • bestrijding van kartelvorming
  • beoordeling van fusies
  • liberalisering van markten en staatsinmenging
  • concurrentievervalsing door staatssteun aan bedrijven
  • controle van staatssteun in het kader van regionale ontwikkelings- en onderzoeksprogramma's
  • internationale samenwerking
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 262 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
31.05.2017  Verslag over het mededingingsbeleid 2016.
Verslag com(2017)285
 
31.05.2017  Accompanying the document: Report on Competition Policy 2016.
swd(2017)175
 
10.05.2017  Eindverslag over sectoronderzoek naar e-commerce.
Verslag com(2017)229
 
10.05.2017  Accompanying the document: Final report on the E-commerce Sector Inquiry.
swd(2017)154
 
22.03.2017  Toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne ...
Richtlijn com(2017)142
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 23 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
11.06.2013  Regelgeving aangaande schadevergoedingen volgens nationale wetgeving bij inbreuken op mededingingswetgeving van de lidstaten en van de EU.
Richtlijn com(2013)404
 
01.06.2012  Ondertekening van een overeenkomst met Zwitserland betreffende samenwerking inzake de toepassing van mededingingswetgeving.
Besluit com(2012)244
 
01.06.2012  Sluiting van een overeenkomst met Zwitserland betreffende samenwerking inzake de toepassing van mededingingswetgeving.
Besluit com(2012)245
 
20.07.2010  Staatssteun ter bevordering van de sluiting van niet-concurrentiekrachtige steenkoolmijnen.
Verordening com(2010)372
 
14.12.2005  Intrekking van Verordening (EEG) nr. 4056/86 tot vaststelling van de wijze van toepassing van de artikelen 85 en 86 van het Verdrag op het zeevervoer en tot wijziging ...
Verordening com(2005)651
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 13 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
11.01.2008  Overeenkomst tussen de regering van Korea en de EG betreffende samenwerking ter bestrijding van concurrentieverstorende activiteiten.
Besluit sec(2007)1731
 
21.01.2004  Wijziging van Verordening (EG) nr. 1177/2002 betreffende een tijdelijk defensief mechanisme voor de scheepsbouw.
Verordening com(2004)26
 
07.11.2001  Standpunt EG in de Associatieraad EG-Turkije, inzake een besluit van de Associatieraad EG-Turkije houdende goedkeuring van de uitvoeringsbepalingen voor de toepassing ...
Besluit com(2001)632
 
19.03.1997  Steunverlening aan bepaalde scheepswerven die worden geherstructureerd en tot wijziging van Verordening nr.3094/95 van de Raad.
Verordening com(1997)132
 
12.09.1996  Wijziging van Verordening 4064/89 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen-artikelen 87 en 235.
Verordening com(1996)313