Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Directoraat-generaal Gezondheid en consumentenbescherming (SANCO)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal was verantwoordelijk voor de EU-wetgeving op het gebied van voedselveiligheid en veiligheid van producten, volksgezondheid en consumentenbescherming. Dit DG viel onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Gezondheidszorg en voedselveiligheid

Per 1 januari 2015 is dit DG vervangen door het DG Gezondheid en voedselkwaliteit

Kerntaken van dit DG waren:

  • het beschermen van consumenten
  • het beschermen en verbeteren van de volksgezondheid
  • de veiligheid van Europees voedsel
  • de bescherming van de gezondheid en welzijn van dieren
  • de bescherming van gewassen en bossen
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 164 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
16.10.2014  Implementation report on the Commission Communication on a European initiative on Alzheimer's disease and other dementias.
Werkdocument Europese Commissie swd(2014)321
 
23.09.2014  Uitvoering mededeling Commissie over kankerbestrijding: een Europees partnerschap en het tweede verslag over de uitvoering van de aanbeveling van de Raad over ...
Verslag com(2014)584
 
10.09.2014  Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.
Verordening com(2014)558
 
10.09.2014  Verordening betreft productie, het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders met medicinale werking en tot intrekking van Richtlijn 90/167/EEG van de Raad.
Verordening com(2014)556
 
10.09.2014  Aanpassing verordening voor procedures voor vergunningsverlening en toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en oprichting EU ...
Verordening com(2014)557
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 38 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
10.09.2014  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake wijziging van Richtlijn 2001/18/EG wat betreft de mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt van ggo's op hun ...
Mededeling com(2014)570
 
26.05.2014  Standpunt EU over het reglement van orde van het subcomité sanitaire en fytosanitaire maatregelen opgericht bij de handelsovereenkomst met Colombia en Peru.
Besluit com(2014)295
 
05.05.2014  Intrekking Richtlijn 93/5/EEG van de Raad over bijstand aan de Commissie en de samenwerking van de lidstaten bij wetenschappelijk onderzoek van vraagstukken ivm ...
Richtlijn com(2014)246
 
11.02.2014  Zoötechnische en genealogische voorwaarden voor de handel in en de invoer in de Unie van fokdieren en levende producten ervan.
Verordening com(2014)5
 
18.12.2013  Nieuwe voedingsmiddelen.
Verordening com(2013)894
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 7 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door undefined zijn voorgesteld.
Datum Titel
27.11.2012  Standpunt van de EU betreffende wijzigingen in enkele aanhangsels bij de Overeenkomst met Zwitserland inzake de handel in landbouwproducten.
Besluit com(2012)696
 
30.08.2011  Elektronische identificatie van runderen en schrappen van bepalingen inzake de facultatieve etikettering van rundvlees.
Verordening com(2011)525
 
27.07.2011  ADVIES VAN DE COMMISSIEkrachtens artikel 294, lid 7, onder c), van het Verdrag betreffende de werking van de EU, over de amendementen van het Europees Parlement op het ...
Advies com(2011)475
 
22.02.2011  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake een verordening betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan de consumenten.
Mededeling com(2011)77
 
03.02.2011  Verlenging van de vergunning voor de handel in bestaande diervoeders geproduceerd met de genetisch gemodificeerde maislijn 1507 (DAS-Ø15Ø7-1).
Besluit com(2011)36