Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Directoraat-generaal Handel (TRADE)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal heeft de taak om bij te dragen aan de harmonieuze ontwikkeling van de wereldhandel, het afschaffen van de beperkingen op internationale handel en het verlagen van de douanebarrières. De EU heeft een gezamenlijk handelsbeleid naar niet-lidstaten en het DG moet dit beleid implementeren.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Handel.

Taken van dit DG zijn:

  • bescherming van de handelsbelangen van de Europese Unie
  • onderhandelen met andere betrokken partijen
  • het bevorderen van de naleving van internationale afspraken
  • het uitdenken en volgen van het beleid met betrekking tot buitenlandse handel en investeringen
  • informatie uitwisselen met andere betrokkenen zoals de industrie, burgers en wetenschap
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 201 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
22.06.2017  Ondertekening van de Overeenkomst met Nieuw-Zeeland betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijst van verbintenissen van Kroatië, in verband met ...
Besluit com(2017)332
 
22.06.2017  Overeenkomst met Nieuw-Zeeland betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijst van verbintenissen van Kroatië, in verband met haar toetreding tot ...
Besluit com(2017)333
 
29.05.2017  Standpunt EU in het subcomité voor sanitaire en fytosanitaire maatregelen dat is opgericht krachtens de Associatieovereenkomst met Oekraïne.
Besluit com(2017)265
 
05.04.2017  Derde jaarlijks verslag over de uitvoering van deel IV van de associatieovereenkomst met Midden-Amerika.
Verslag com(2017)160
 
07.02.2017  JAARLIJKSE EVALUATIE DOOR DE COMMISSIE van de jaarlijkse activiteitenverslagen van de lidstaten inzake exportkredieten in de zin van Verordening (EU) nr. 1233/2011.
com(2017)67
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 443 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
24.03.2017  Standpunt EU aangaande de wijziging van de frequentie van de toetsing van het handelsbeleid.
Besluit com(2017)137
 
31.10.2016  Standpunt EU in associatiecomité met Oekraïne aangaande aanpassingen van de wetgeving op het gebied van overheidsopdrachten.
Besluit com(2016)703
 
13.10.2016  Standpunt EU met betrekking tot de vaststelling van het reglement van orde van vier subcomités ingesteld bij de Associatieovereenkomst met Oekraïne.
Besluit com(2016)656
 
10.10.2016  Standpunt EU in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken, opgericht krachtens de associatieovereenkomst met Moldavië.
Besluit com(2016)649
 
03.10.2016  Ondertekening van de Overeenkomst met Brazilië betreffende de wijziging van de concessies vervat in de lijst van verbintenissen in verband met toetreding Kroatië tot de ...
Besluit com(2016)629
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 182 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
11.07.2016  Standpunt EU in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken, opgericht krachtens de associatieovereenkomst met Moldavië.
Besluit com(2016)453
 
05.07.2016  Ondertekening van de Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de EU (CETA).
Besluit com(2016)444
 
11.02.2016  Ondertekening en voorlopige toepassing van de Economische partnerschapsovereenkomst tussen de partnerstaten van de Oost-Afrikaanse Gemeenschap en de EU.
Besluit com(2016)63
 
06.02.2015  Sluiting van het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie.
Besluit com(2015)50
 
15.09.2014  Ondertekening en voorlopige toepassing economische partnerschapsovereenkomst met de West-Afrikaanse staten, ECOWAS en UEMOA.
Besluit com(2014)576