Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Directoraat-generaal Regionaal beleid en Stadsontwikkeling (REGIO)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal houdt zich bezig met de Europese acties ten behoeve van de economische en sociale ontwikkeling van de minst begunstigde regio's van de Europese Unie. Daarbij staat het verkleinen van verschillen in welvaart tussen de regio's en lidstaten centraal. Het DG helpt regio's die minder welvarend zijn of structurele problemen hebben hun concurrentievermogen te verbeteren en een zich sneller economisch te ontwikkelen.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Regionaal beleid.

Het DG beheert drie grote fondsen:

Daarnaast is het verantwoordelijk voor het Solidariteitsfonds van de EU, een instrument voor bijstandsverlening bij grote rampen.

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 446 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
23.03.2017  Additionaliteitstoetsing achteraf voor de periode 2007-2013.
Mededeling com(2017)138
 
20.12.2016  Samenvattend verslag 2016 over de jaarlijkse uitvoeringsverslagen van Europese Europese structuur- en investeringsfondsen voor de periode 2014-2015.
Verslag com(2016)812
 
16.12.2016  Uitvoering van de macroregionale strategieën van de EU.
Verslag com(2016)805
 
16.12.2016  Accompanying the document: implementation of EU macro-regional strategies.
swd(2016)443
 
30.11.2016  Wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft specifieke maatregelen voor het verlenen van aanvullende steun aan lidstaten die zijn getroffen door ...
Verordening com(2016)778
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 34 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
27.06.2016  Wijziging verordening 1303/2013 inzake financieel beheer voor bepaalde lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden mbt financiële ...
Verordening com(2016)418
 
17.07.2015  Wijziging van de verordening over Europese structuurfondsen wat betreft specifieke maatregelen voor Griekenland ten aanzien van co- en prefianciering.
Verordening com(2015)365
 
29.05.2015  Wijziging van Beschikking 2009/790/EG waarbij Polen wordt gemachtigd een bijzondere maatregel te blijven toepassen die afwijkt van artikel 287 van de btw-richtlijn.
Besluit com(2015)231
 
25.07.2013  Aanpassing van richtlijn (EG) 2012/2002 betreft de oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie.
Verordening com(2013)522
 
25.07.2013  Aanpassen Raadsverordening 1083/2006 wat betreft de allocatie van financiële middelen voor sommige lidstaten uit het Europees sociaal fonds.
Verordening com(2013)560
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 30 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
22.04.2013  Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor ...
Verordening com(2013)246
 
12.03.2013  Rectificatie van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees ...
Verordening com(2013)146
 
11.09.2012  Gezamenlijke kaders en regels voor het EFRO, het ESF, het Cohesiefonds, het ELFPO en het EFF (structuurfondsen) en regelingen voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds.
Verordening com(2012)496
 
18.10.2010  Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 355, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de EU over het initiatief van de Franse regering tot wijziging van ...
Mededeling com(2010)559
 
12.09.1983  .
Beschikking com(1983)530