Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Directoraat-generaal Maritieme zaken en Visserij (MARE)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal moet ervoor zorgen dat de politieke prioriteiten van de Commissie op het gebied van visserij en maritieme zaken worden uitgevoerd. Het DG is belast met het beheer van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) dat een basis moet bieden voor duurzame visserij in de wateren van de Europese Unie en daarbuiten, rekening houdend met milieu-, economische en sociale aspecten en volgens de beginselen van goed bestuur.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Milieu, maritieme zaken en visserij.

De belangrijkste taken zijn:

  • maatregelen nemen en voorstellen doen voor de instandhouding en het beheer van de visserijhulpbronnen om te waarborgen dat deze op duurzame wijze worden geëxploiteerd
  • zorgen voor het dagelijkse beheer van de visstanden op basis van verslagen over de vangsten en door aanpassingen van de beschikbare vangstmogelijkheden
  • erop toezien dat de regels van het GVB doeltreffend worden toegepast en dat de lidstaten de geldende beperkingen controleren en handhaven
  • de dialoog bevorderen tussen vissers, wetenschappers en visserijbeheerders
  • de EU vertegenwoordigen in de relevante internationale en regionale visserijorganisaties
  • met derde landen onderhandelen over visserijovereenkomsten en dergelijke overeenkomsten uitvoeren
  • gegevensverzameling, wetenschappelijke evaluaties en onderzoek op visserijgebied bevorderen
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 343 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
23.05.2017  Wijziging uitvoeringsbesluit 2014/170/EU aangaande de lijst van derde landen die niet meewerken bij de bestrijding van illegale visserij, mbt Saint Vincent en de ...
com(2017)243
 
23.05.2017  Wijziging uitvoeringsbesluit 2014/170/EU aangaande de lijst van derde landen die niet meewerken bij de bestrijding van illegale visserij, mbt de Comoren.
com(2017)241
 
08.05.2017  Standpunt EU in de jaarlijkse conferentie van partijen bij het Verdrag voor de instandhouding en het beheer van de koolvisbestanden in het centrale gedeelte van de ...
Besluit com(2017)215
 
24.04.2017  Toepassing en evaluatie van Verordening 1224/2009 over een controleregeling van de Unie die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet ...
Verslag com(2017)192
 
24.04.2017  REFIT Evaluation of the impact of the fisheries regulation accompanying the document: Implementation and evaluation of Regulation (EC) 1224/2009 establishing a Union ...
swd(2017)134
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 422 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
15.03.2017  Wijziging van Verordening (EU) nr. 2015/2192 betreffende de verdeling van de vangstmogelijkheden in het kader van het protocol bij de visserijovereenkomst met Mauritanië.
Verordening com(2017)125
 
14.03.2017  Wijziging van Verordening (EU) 2017/127 wat bepaalde vangstmogelijkheden betreft.
Verordening com(2017)126
 
10.01.2017  Wijziging van Verordening (EU) 2016/1903 tot vaststelling, voor 2017, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden in de Oostzee.
Verordening com(2017)4
 
07.12.2016  Vaststelling, voor 2017, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden in de Zwarte Zee.
Verordening com(2016)781
 
27.10.2016  Vaststelling, voor 2017, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden in Uniale wateren en, voor vissersvaartuigen van de Unie, in bepaalde wateren buiten de ...
Verordening com(2016)698
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 399 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
08.05.2017  Standpunt EU in de Regionale Organisatie voor het visserijbeheer in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan (SPRFMO).
Besluit com(2017)216
 
08.05.2017  Standpunt EU in de vergadering van de partijen bij de Visserijovereenkomst voor de Zuid-Indische Oceaan (SIOFA).
Besluit com(2017)214
 
18.06.2015  Instelling van een Uniekader voor gegevens in de visserijsector en voor de ondersteuning van wetenschappelijk advies over het gemeenschappelijk visserijbeleid.
Verordening com(2015)294
 
11.03.2014  Standpunt EU in de Commissie voor visserij in de westelijke en centrale Stille Oceaan (WCPFC) inzake instandhouding en beheer van over grote afstanden trekkende ...
Besluit com(2014)128
 
11.03.2014  Standpunt EU in de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (NAFO).
Besluit com(2014)129