Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Drs. E.I. (Edith) Schippers

foto Drs. E.I. (Edith) Schippersvergrootglas
Met dank overgenomen van Parlement.com .

Edith Schippers (1964) was van 14 oktober 2010 tot 26 oktober 2017 minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Rutte I en het kabinet-Rutte II . In 2003-2010 was zij Tweede Kamerlid voor de VVD. Daarvoor was mevrouw Schippers secretaris gezondheidszorg en arbeidsmarkt en secretaris ruimtelijke ordening van VNO-NCW en fractiemedewerker van de VVD. In de Kamer was zij woordvoerster volksgezondheid en ontwikkelingssamenwerking. Van maart 2006 tot oktober 2010 was mevrouw Schippers vicefractievoorzitter. Zij was tevens lid van de parlementaire onderzoekscommissie financieel stelsel. Van 28 maart tot 29 mei 2017 was mevrouw Schippers informateur.

VVD
in de periode 2003-2017: lid Tweede Kamer, minister

1.

Voornamen (roepnaam)

Edith Ingeborg (Edith)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 25 augustus 1964

levensbeschouwing
niet-kerkelijk

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1991

4.

Hoofdfuncties/beroepen

 • persoonlijk medewerker VVD-Tweede Kamerlid drs. D.J.D. Dees, van 1993 tot 1994
 • medewerker volksgezondheid, welzijn en sport, VVD-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1994 tot 1997
 • secretaris gezondheidszorg en arbeidsmarkt, VNO/NCW, van 1997 tot 2001
 • secretaris ruimtelijke ordening, VNO/NCW, van 2001 tot 2003
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 2003 tot 14 oktober 2010
 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 14 oktober 2010 tot 26 oktober 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 2012 tot 5 november 2012

(in)formateurschap(pen)
 • 'verkenner' namens de Tweede Kamer bij kabinetsformatie, van 16 maart 2017 tot 28 maart 2017
 • informateur, van 28 maart 2017 tot 16 mei 2017 (onderhandelingen over vorming van kabinet van VVD, CDA, D66 en GroenLinks)
 • informateur, van 17 mei 2017 tot 29 mei 2017

5.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was in 2004 woordvoerster van haar fractie bij de behandeling van de wetsvoorstellen Zorgverzekeringswet en Wet op de zorgtoeslag
 • Bracht in 2008 samen met haar fractiegenote Anouchka van Miltenburg een fractienota ('Dichtbij Betere Zorg') uit over de Nederlandse gezondheidszorg in de komende tien jaar.

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Besloot in november 2010 het rookverbod voor kleine eenmanscafé's op te heffen
 • Bracht in 2011 een brief uit over de beloning van ziekenhuizen naar prestaties. Hiermee wordt de overgang van een aanbod- naar een vraaggestuurd zorgstelsel verder doorgevoerd. Er komen meer financiële stimulansen en mogelijkheden voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders om afspraken te maken over het toepassen van doelmatiger werkwijzen en over het verbeteren van kwaliteit, rekening houdend met wensen van patiënten. Vanaf 2012 zal 70 procent van de zorg vallen onder de vrije prijsvorming. De bestaande ziekenhuisbudgetten worden afgeschaft en de DiagnoseBehandelingCombinaties worden vervangen door een nieuwe productstructuur (DOT). (32.620 )
 • Bracht in 2011 de Nota 'Gezondheid dichtbij' uit waarin de landelijke prioriteiten voor het gezondheidsbeleid worden benoemd. Die moeten aanknopingspunten bieden voor het gemeentelijke gezondheidsbeleid. Kernpunten zijn: waarborging van gezondheidsbescherming, zorg en sport dichtbij in de buurt en keuzevrijheid over leefstijl. Er komt een bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Herkenbare en toegankelijke zorgvoorzieningen in de buurt en betere digitale bereikbaarheid (eHealth) worden bevorderd. (32.793 )
 • In 2011 verwierp de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg (invoering van het landelijk elektronisch patiëntendossier). Het wetsvoorstel was in 2008 ingediend en in 2009 door haar voorganger minister Klink door de Tweede Kamer geloodst. (31.466 )
 • Bracht in 2012 samen met de ministers Opstelten en Spies en met staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten het actieplan "Veilig werken in de zorg" uit. Hierin staan diverse maatregelen om agressie tegen zorgverleners terug te dringen. Zo moet de politie bij melding van agressie tegen zorgverleners altijd actie ondenemen, ook als de dader een patiënt is en moet altijd assistentie worden verleend aan de zorgverleners. Verder zal vaker snelrecht worden toegepast, moet de weerbaarheid van zorgverleners worden vergroot en is het staken van zorgverlening bij agressie in sommige gevallen geoorloofd. Voor het actieplan wordt 6,4 miljoen euro uitgetrokken.
 • Bracht in 2013 een beleidsbrief uit over een andere organisatie van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De rol van de huisarts bij ondersteuning van mensen met psychische problemen wordt versterkt. Er komt een Generalitsiche Basis GGZ, onder meer voor stabiele chronische problemen; gespecialiseerde zorg gaat zich richten op patiënten met complexe problemen.
 • Sloot in 2013 een zorgakkoord met ziekenhuizen, artsen en verzekeraars over beheersing van de kosten. Ziekenhuizen, huisartsen en ggz-instellingen mogen in 2014 1,5 procent meer uitgeven dan in 2013 en vanaf 2015 1 procent meer. Huisartsen gaan meer zorg voor chronische patiënten op zich nemen. Eenvoudige reguliere handelingen moeten zoveel mogelijk door de eerstelijnszorg worden verricht. De voorgenomen bezuiniging op behandelingen en medicijnen uit het basispakket wordt sterk verminderd.
 • In 2014 verwierp de Eerste Kamer met 38 tegen 33 stemmen het door haar verdedigde wetsvoorstel waardoor zorgverzekeraars een (goedkopere) polis konden aanbieden waarin zij alleen behandelingen vergoeden door zorgaanbieders met wie zij een contract hebben (Wet verbod verticale integratie). De vrije artsenkeuze zou bij zo'n polis worden beperkt. (33.362 )
 • Presenteerde in 2015 een alternatief pakket van maatregelen om zowel te komen tot kwaliteitsverbetering als besparing op de zorgkosten. Onder andere wordt de mogelijkheid voor verzekeraars om hun verzekerden een korting te geven op het eigen risico wanneer deze naar gecontracteerde zorgaanbieders gaan, gestimuleerd. Verder wordt de compensatie voor verzekeraars zo veranderd dat het lonend wordt dat zij zich met goede zorg juist op chronisch zieken en ouderen richten. Verzekeraars moeten zorg gaan inkopen aan de hand van vastgestelde kwaliteitseisen.
 • Bracht in 2016 samen met minister Van der Steur een brief uit met de kabinetsreactie op het rapport 'Voltooid Leven' van de commissie-Schnabel. Kondigde daarin het voornemen aan om tot aanpassing van de Euthanasiewet te komen, waardoor een weloverwogen keuze voor en zorgvuldig begeleiding bij levensbeëindiging mogelijk moet worden. De commissie vond dat daarvoor binnen de bestaande wet nog voldoende mogelijkheden waren. (32.647 )

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2011 een wijziging (Stb. 111) van de AWBZ in het Staatsblad inzake de opsporing van onverzekerden. Tevens worden maatregelen genomen om dubbele verzekering tegen te gaan. Het wetsvoorstel was in 2009 ingediend en in 2010 in de Tweede Kamer verdedigd door minister Klink. (32.150 )
 • Bracht in 2011 een wijziging (Stb. 596) van de Wet marktordening gezondheidszorg tot stand waardoor deze wordt aangevuld met instrumenten voor prestatiebekostiging. Het wetsvoorstel was in 2010 ingediend door minister Klink. (32.393 )
 • Bracht in 2012 samen met minister Opstelten een wijziging (Stb. 237) van de Drank- en Horecawet tot stand met het oog op de terugdringing van het alcoholgebruik onder met name jongeren en de voorkoming van alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde. Gemeenten krijgen op experimentele basis de mogelijkheid om een alcoholafdeling van een supermarkt te sluiten als die supermarkt voor de derde keer in één jaar drank verkoopt aan jongeren onder de 16 jaar. Daarnaast mogen jongeren onder de 16 jaar geen alcoholhoudende drank meer bij zich hebben op de openbare weg en op alle plaatsen die voor publiek toegankelijk zijn, zelfs als dat is tegen betaling of op bepaalde tijdstippen of voor een beperkt publiek. Het wetsvoorstel was in 2009 ingediend door de ministers Klink, Ter Horst en Rouvoet. (32.022 )
 • Bracht in 2013 een wijziging (Stb. 522) van de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet cliëntenrechten zorg tot stand over invoering van een concentratietoetsing in de zorgsector. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) krijgt de bevoegdheid om regels te stellen waardoor risico's voor de continuïteit van zorg (met name faillissement van zorgverleners) tijdig worden gesignaleerd. De NZa kan goedkeuring onthouden aan concentratievoornemens van zorgaanbieders als uit een concentratie-effectrapportage blijkt dat cliënten en personeel niet zorgvuldig bij de fusie zijn betrokken geweest. (33.253 )
 • Bracht in 2013 een wijziging (Stb. 578) van de Wet cliëntenrechten zorg tot stand, waardoor bestaande taken en verantwoordelijkheden op het gebied van goede zorg worden ondergebracht bij het College voor zorgverzekeringen. De naam daarvan wordt gewijzigd in Nederlands Zorginstituut (NZi). De taken op het gebied van de kwaliteit van de zorg worden uitgevoerd door het Kwaliteitsinstituut, dat een aparte sectie van het NZi wordt. (33.243 )
 • Bracht in 2014 een wijziging (STb. 447) van de Tabakswet tot stand over verduidelijking van de rookverboden, met inbegrip van een algemeen rookverbod in de horeca (33.791 )
 • Bracht in 2015 de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) (Stb. 407) tot stand. De rechtspositie van zorgcliënten wordt versterkt en de regels over de relatie tussen cliënt en zorgaanbieder worden in één wettelijke regeling opgenomen. Dat moet tevens betere handhaving door de Inspectie voor de Gezondheidszorg mogelijk maken. Het wetsvoorstel was in 2010 ingediend als Wet cliëntenrechten zorg, maar de onderdelen over goed bestuur, medezeggenschap, behandelovereenkomst en toelating zorginstellingen werd uit het voorstel gehaald. (32.402 )
 • Bracht in 2016 een wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg etc. tot stand over randvoorwaarden bij digitale uitwisseling van medische persoonsgegevens door zorgaanbieders. Het gaat onder meer om gespecificeerde toestemming van patiënten bij inzage in hun medische dossier(s) en de wijze waarop derden, zoals zorgverzekeraars met gegevens moeten omgaan. (31.466 )

als (in)formateur
 • Kreeg op 16 maart 2017 van de Tweede Kamer het verzoek uit te zoeken wat de opdracht voor een of meerdere informateurs zou kunnen zijn bij de vorming van een nieuw kabinet. Bracht op 27 maart verslag uit.
 • Kreeg op 28 maart 2017 op basis van het door haar als 'verkenner' uitgebrachte verslag de opdracht om de mogelijkheid te onderzoeken van een stabiel kabinet van VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Op 15 mei 2017 werd de conclusie getrokken dat de besprekingen vruchteloos waren.

6.

Wetenswaardigheden

woonplaats
Baarn

7.

Publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Hester Jansen, "'In Nederland heet iets wel erg snel ruzie'. De politieke visie en persoonlijke ambities van VVD-vice-fractievoorzitter Edith Schippers" in: VNO-NCW opinieblad Forum, 4 mei 2006
 • Klaas Broekhuizen, "Scherp debater, altijd vanuit liberale logica", Het Financieele Dagblad, 10 augustus 2010
 • Barbara Rijlaarsdam en Derk Stokmans, "De koel-zakelijke klusjesvrouw van Mark Rutte", NRC Handelsblad, 23 augustus 2010
 • Yoeri Albrecht, "'Mijn grootste taak is de zorg betaalbaar houden'", Leidraad, najaar 2013

8.

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.