Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

EP roept op tot grondige hervorming van de Raad (ontwerpresolutie-Maij)

donderdag 16 mei 2002

Doc.: B5-0249/2002

Procedure : Ontwerpresolutie

Debat : 15 mei 2002

Stemm ing : 16 mei 2002

Resolutie aangenomen

Het Parlement wijst er nogmaals op dat de communautaire methode tijdens de besluitvormingsprocedures in het kader van de voorgenomen hervorming de voorkeur dient te krijgen boven de intergouvernementele. De hervorming van de Raad dient aan te sluiten bij het vinden van een nieuw evenwicht tussen de bevoegdheden van de instellingen, waarbij Raad en EP de wetgevende macht bekleden en de Commissie de uitvoerende.

Betreurd wordt het feit dat de Europese Raad van Barcelona geen duidelijke richtsnoeren heeft gegeven om de werkzaamheden van de Raad doorzichtiger te maken wanneer deze optreedt als wetgever. Het Parlement is van oordeel dat, wanneer de Raad optreedt als wetgever, hij zijn vergaderingen voor het publiek open moet stellen en dat deze ook gevolgd moeten kunnen worden met televisiecamera's.

Het Parlement vindt het van vitaal belang, dat de voorzitter van de Raad driemaal tijdens het voorzitterschap verslag uitbrengt aan het EP. Wederzijdse aanwezigheid tijdens het goedkeuren van de wetgeving vindt het EP ook zeer belangrijk. Bovendien zouden vertegenwoordigers van het EP het recht moeten hebben om het woord te voeren in de Raad over wetgevingsvoorstellen die vallen onder de medebeslissingsprocedure. Voor wat betreft de aanwezigheid van de Raad in het bemiddelingscomité, is het EP van oordeel dat de Raad zich moet laten vertegenwoordigen door leden met een politiek mandaat, die zelfstandig besluiten kunnen nemen.

Het Parlement dringt er verder op aan dat de Raad hervormingsvoorstellen voor Europese Raad of Raad voorlegt aan de Europese Conventie.

Tot slot vraagt het Parlement de Raad en de lidstaten zich aan te sluiten bij de door het Europees Parlement gevoerde voorlichtingscampagne om de burgers op de hoogte te brengen van hun fundamentele recht van toegang tot documenten op Europees niveau.