Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

EP akkoord met rapport-Maij inzake openbaarheid documenten van Parlement

dinsdag 13 november 2001, Aanpassing van het Reglement aan Verordening

Hanja MAIJ-WEGGEN (EVP/ED, NL)

Aanpassing van het Reglement aan Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot de documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie

Doc.: A5-0349/2001

Procedure : Reglement

Debat : 12 november 2001

Stemming: 13 november 2001

Verslag aangenomen

In mei dit jaar hebben Parlement, Raad en Commissie overeenstemming bereikt over een verordening op de openbaarheid van Europese documenten. Volgens deze wet moeten alle EU-instellingen hun interne reglement aanpassen vóór december dit jaar. Het Parlement keurt nu 13 wijzigingsvoorstellen voor het reglement van het Parlement goed.

Tot de documenten die openbaar gemaakt moeten worden, behoren alle teksten opgesteld of ontvangen door ambtenaren, bestuursorganen van het Parlement, commissies en interparlementaire delegaties en het secretariaat van het Parlement. Ook de notulen van het Bureau (het presidium) en van de Conferentie van voorzitters (de fractievoorzitters in het EP) vallen daaronder, evenals documenten opgesteld door individuele leden of fracties wanneer zij overeenkomstig het reglement zijn ingediend. Alleen als de uitzonderingen van toepassing zijn die in de algemene verordening staan vermeld, kan men besluiten documenten niet openbaar te maken. Daarbij gaat het om ondermijning van de openbare veiligheid, defensie en militaire aangelegenheden, internationale betrekkingen, financieel, monetair of economisch beleid van de Gemeenschap of een lidstaat, persoonlijk privacy, enz.

Verder zal het EP een register aanleggen van de documenten van het Parlement. Dat register moet er volgens de verordening vóór juni 2002 zijn. Wetgevings- en andere documenten vermeld in een bijlage worden rechtstreeks toegankelijk gemaakt via het register en naar andere documenten zullen in het register verwijzingen worden opgenomen. Documenten die niet rechtstreeks via het register verkrijgbaar zijn, worden op schriftelijk verzoek beschikbaar gesteld.