Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Simmenthal-arrest: Hof consolideert het principe van primauteit Gemeenschapsrecht

De status van het Europese gemeenschapsrecht in de nationale rechtsorden van de lidstaten vloeit voort uit de communautaire rechtsorde: het gemeenschapsrecht heeft voorrang of 'primauteit' op de nationale wetgeving.

(Hiermee wijkt het EG-recht af van het klassieke beginsel van het internationale recht, dat een staat zelf de positie bepaalt die internationale verdragen in zijn rechtsorde innemen en in beginsel soeverein beslist over de wijze van naleving van zin volkenrechtelijke verplichtingen.)

De gevolgen van dit autonome en supranationale karakter van de communautaire rechtsorde worden in het Simmenthal-arrest duidelijk verwoord:

"de verdragsbepalingen en de rechtstreeks toepasselijke handelingen van de instellingen in hun verhouding tot het nationale recht van de lidstaten hebben niet alleen tot gevolg, dat zij slechts door hun inwerkingtreding elke strijdige bepaling van de bestaande nationale wetgeving van rechtswege buiten toepassing doen treden, maar ook dat zij in de weg staan aan de geldige totstandkoming van nieuwe nationale wetgevende handelingen, voor zover die onverenigbaar met de gemeenschapsregels zouden zijn."

bron: Jurisprudentie 1998 bladzijde I-06307