Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Cramer stelt commissie duurzaamheidsvraagstukken biomassa in

Met dank overgenomen van Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), gepubliceerd op woensdag 8 juli 2009.

Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu heeft vandaag de commissie duurzaamheidsvraagstukken biomassa geïnstalleerd. De commissie gaat de komende twee jaar advies uitbrengen over vragen rond duurzaamheid van productie en gebruik van biomassa.

De commissie bestaat uit 19 leden, afkomstig van bedrijfsleven, wetenschap en non-gouvernementele organisaties. Voorzitter is mw. Dorette Corbey, tot voor kort lid van het Europees Parlement.

Adviezen

De commissie gaat adviseren over vraagstukken die te maken hebben met de groei van het volume duurzame biobrandstoffen in Nederland. Het gebruik van biobrandstoffen leidt tot minder CO2-emissies. Belangrijk is tegelijkertijd te garanderen dat er geen negatieve neveneffecten zijn, zoals verlies aan biodiversiteit of verdringing van voedselproductie. Dorette Corbey: "Het is precies dat spanningsveld waar de commissie nuttige adviezen kan uitbrengen.Daarom is het zo belangrijk dat verschillende geluiden in de commissie vertegenwoordigd zijn."

Achtergrond

De Europese Unie heeft inmiddels een richtlijn vastgesteld: in 2020 moeten alle lidstaten minimaal 10% hernieuwbare energie in de transportsector gebruiken, met in achtneming van een aantal duurzaamheidscriteria. Die criteria komen vrijwel overeen met de in Nederland in 2007 ontwikkelde criteria voor duurzame biomassaproductie, ook wel bekend als 'Cramer-criteria'. "Ik ben erg blij dat de commissie Corbey dit werk nu voortzet", aldus Minister Cramer. "Het is mooi dat het goed op papier staat in de Europese richtlijn, maar we moeten het nu ook in praktijk laten zien."

Dossiers

Duurzame energie

Duurzame ontwikkeling

Biobrandstoffen

Duurzaam bouwen en verbouwen

Duurzaam inkopen