Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Commissie-Juncker maakt 1 miljard euro vrij voor werkloze jongeren

1.

Commissie-Juncker maakt 1 miljard euro vrij voor werkloze jongeren

Brussel, 04 februari 2015

De Europese Commissie stelt voor om nog in de loop van dit jaar 1 miljard euro uit het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief vrij te maken. Deze wijziging zal de voorfinanciering die lidstaten ontvangen om werkgelegenheid voor jongeren te bevorderen met 30 keer doen toenemen, zodat tot 650 000 jongeren kunnen worden gesteund en sneller aan werk kunnen worden geholpen.

Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter van de commissie die belast is met de Euro en Sociale Dialoog becommentarieerde als volgt: " Met dit voorstel geeft de Commissie een duidelijk signaal dat werkgelegenheid voor jongeren nog altijd hoog op de politieke agenda staat. Wij zullen ongeveer 1 miljard euro voorschieten ter ondersteuning van de initiatieven van de lidstaten om jongeren opnieuw op weg te helpen naar een baan, een opleiding of een stageplaats. Op die manier kunnen zij niet alleen een bijdrage leveren aan de economie en de samenleving met behulp van hun vaardigheden en dynamiek, maar ook hun waardigheid hervinden.”

Marianne Thyssen, commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit zei hierover het volgende: „Onze jongeren hebben banen nodig, en wel nu. Het is onduldbaar dat tegenwoordig meer dan een op vijf jongeren op de arbeidsmarkt geen baan kan vinden. Door sneller meer financiële middelen beschikbaar te stellen, kunnen we meer jongeren weer aan het werk helpen: ik ben vastbesloten om dit te doen."

De eerste prioriteit van deze Commissie is om het concurrentievermogen van Europa te versterken, investeringen te stimuleren en banen te scheppen. Het Investeringsplan kan met zijn budget van 315 miljard euro miljoenen nieuwe banen scheppen, en niet alleen voor jongeren. Maar zelfs als er nieuwe banen worden gecreëerd, is het vaak zeer moeilijk voor jongeren om met succes de arbeidsmarkt te betreden. Dit is de reden waarom het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) zich erop toespitst om jongeren opnieuw aan het werk of in opleiding te krijgen. Alle lidstaten hebben hun medewerking toegezegd aan de „Jongerengarantie”: jongeren onder de 25 moeten binnen de vier maanden nadat zij van school komen of werkloos zijn geworden, geholpen worden aan een kwalitatief hoogstaande baan, een stageplaats of opleiding. De aankondiging van vandaag maakt het mee mogelijk om dit te verwezenlijken, in overeenstemming met de verbintenis die de Commissie in haar werkprogramma voor 2015 is aangegaan.

Het huidige voorstel houdt in dat de voorfinanciering van het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief voor de begroting van 2015 wordt opgetrokken van 1‑1,5% tot 30 %. Lidstaten die gebruik maken van dit initiatief [1] zouden derhalve een derde van de toewijzing van 3,2 miljard euro onmiddellijk na de goedkeuring van specifieke operationele programma’s kunnen ontvangen. Van de lidstaten wordt verwacht dat zij dit onmiddellijk aan de begunstigden ter beschikking stellen via voorschotten voor projecten, en dit zal van nabij worden gevolgd.

De Commissie schat dat deze opgedreven voorfinanciering de onmiddellijke steun kan versnellen en dit jaar nog tussen 350 000 en 650 000 jongeren kan bereiken; bij de huidige voorfinancieringsregeling zouden daarentegen slechts 14 000 tot 22 000 jongeren kunnen worden bereikt.

Het wetgevingsvoorstel zal nu worden besproken door het Europees Parlement en de Raad, die het moeten goedkeuren voordat het in werking kan treden.

Achtergrond

Het voorstel van de Commissie voor een Jongerengarantie is in december 2012 gepresenteerd (zie IP/12/1311 en MEMO/12/938), op 22 april 2013 als aanbeveling aan de lidstaten formeel goedgekeurd door de Raad van ministers van de EU (zie MEMO/13/152) en in juni 2013 door de Europese Raad bekrachtigd. Alle 28 lidstaten hebben hun uitvoeringsplannen voor de jongerengarantieregelingen ingediend ( meer details zijn hier te vinden) en voeren concrete maatregelen uit. De uitvoering van de nationale jongerengarantieregelingen wordt door de Commissie gecontroleerd in het kader van het Europese Semester.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is — met een budget van in totaal ongeveer 86 miljard euro voor de periode 2014-2020 — de belangrijkste bron van EU-financiering voor de uitvoering van de Jongerengarantie.

Ter aanvulling van het Europees Sociaal Fonds in lidstaten met regio's waar de jeugdwerkloosheid meer dan 25% bedraagt, zijn het Europees Parlement en de Raad overeengekomen een specifiek Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in het leven te roepen. Voor de financiering van het werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren is 3,2 miljard euro beschikbaar uit een specifiek nieuw begrotingsonderdeel voor jeugdwerkgelegenheid (geprogrammeerd op korte termijn, namelijk voor de periode 2014-2015), aangevuld met ten minste 3,2 miljard euro uit de nationale toewijzingen uit het Europees Sociaal Fonds.

Het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief vormt een aanvulling bij het Europees Sociaal Fonds voor het uitvoeren van de aanbeveling omtrent de Jongerengarantie; het financiert activiteiten die ten goede komen aan jongeren tot 25 jaar oud (of indien de lidstaten dit nodig achten tot 30 jaar oud) die noch een baan hebben, noch aan onderwijs- of opleidingsactiviteiten deelnemen. De middelen voor het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief kunnen worden gebruikt voor het ondersteunen van activiteiten zoals het aanbieden van een eerste werkervaring, stages en leerlingplaatsen, aanvullende onderwijs- en opleidingsmogelijkheden, steun aan startende jonge ondernemers, tweedekansprogramma's voor vroegtijdige schoolverlaters, en gerichte loon‑ en aanwervingssubsidies.

De bespoediging van de uitvoering van de Jongerengarantie is aangewezen als een van de topprioriteiten van de politieke richtsnoeren van voorzitter Juncker.

Meer informatie

Wetgevingsvoorstel over het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief

Nieuwsartikel op de website van DG Werkgelegenheid

Memo: Enkele belangrijke feiten over de EU-Jeugdgarantie

Memo: Q&A: Versnelde voorfinanciering van het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief

Financieringskaart van het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief

Info-pictogram: Werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren

Informatieblad: Youth Guarantee - making it happen

Informatieblad: Addressing youth unemployment in the EU

Volg Marianne Thyssen op twitter

Volg vicevoorzitter Valdis Dombrovskis op twitter

Abonneer u op de gratis e-nieuwsbrief over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie van de Europese Commissie.

[1]België, Bulgarije, Cyprus, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden.

IP/15/4100

 

Contactpersoon voor de pers

Tove ERNST (+32 2 298 67 64)

Christian WIGAND (+ 32 2 296 22 53)

Voor het publiek:

Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


2.

Relevante EU dossiers