Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Akademie Colloquium: Reasoning in Social Context, Amsterdam


Dit Akademie Colloquium brengt wetenschappers uit diverse vakgebieden bijeen. Het richt zicht op het ontwerp en gebruik van modellen om geloofsopvattingen en kennis weer te geven, evenals de geloofs- en kennisveranderingen die zich voordoen in een sociale gemeenschap.

Dit colloquium brengt onderzoekers samen die gebruik maken van een waaier aan formele technieken om de sociale processen gericht op opinievorming, geloofsherziening en kennisverandering te modelleren. We analyseren scenario's waarin bijvoorbeeld aggregatie van opinies, sociaal-epistemische invloed, groepskennis of opinie-polarisatie aan bod komen.

Onze aanpak is interdisciplinair en staat open voor inzichten vanuit verschillende disciplines: logica, speltheorie, Belief Revision Theorie, formele epistemologie, sociale wetenschappen, netwerk theorie, cognitieve wetenschappen en KI.

Organisatie

S.J.L. Smets (Universiteit van Amsterdam) en A. Baltag (Universiteit van Amsterdam)

Sponsor

Dit colloquium wordt gesponsord door het Institute for Logic, Language and Computation (ILLC).


1.

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Deze wetenschappelijke vereniging zet zich in voor de bevordering van de wetenschapsbeoefening in Nederland. Hierbij heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verschillende taken. Zo houdt de KNAW zich bezig met advisering op het gebied van de wetenschapsbeoefening en met de beoordeling van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek (peer review). Ook biedt het een forum voor de wetenschappelijke wereld en voor de bevordering van internationale wetenschappelijke samenwerking. Daarnaast is de KNAW een koepelorganisatie voor een groot aantal onderzoeksinstituten.

De KNAW richt zich op alle wetenschapsgebieden, die allen ondergebracht zijn bij een van de twee afdelingen die de KNAW kent: letterkunde en natuurkunde. Ieder jaar worden nieuwe wetenschappers voor het leven als lid benoemd op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW kent maximaal 220 gewone leden onder de vijfenzestig jaar, na die leeftijd wordt iemand rustend lid (met behoud van de rechten die een lid geniet). Het hoogste orgaan is de Algemene Leden Vergadering waarin de leden van de vereniging plaats nemen.

2.

Meer over...