Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Gepersonaliseerde pre- en intra-operatieve beeldvorming door middel van fluorescente tumorspecifieke tracers, Amsterdam


Tijdens dit Akademie Colloquium komen specialisten uit verschillende landen en disciplines bijeen om de verdere klinische implementatie van fluorescentiebeeldvorming te bespreken om deze veelbelovende techniek op korte termijn beschikbaar maken voor de individuele patiënt.

Fluorescentiebeeldvorming is een veelbelovende experimentele optische techniek om tumoren tijdens operaties beter zichtbaar te maken. Het is te verwachten dat fluorescente tracers op korte termijn een belangrijke rol zullen spelen in de oncologische chirurgische zorg.

Klinische introductie van nieuwe tumor-specifieke tracers is een langdurig en kostbaar proces. Sprekers van internationaal statuur zullen de uitdagingen bij deze klinische translatie bediscussiëren en randvoorwaarden definiëren over de benodigde preklinische modellen, noodzakelijke toxicologie en opzet voor first-in-human studies en fase 2/3 trials. Dit colloquium kan als leidraad dienen bij het ontwikkelen en toepassen van tumor-specifieke fluorescente tracers in de kliniek.

De voertaal van deze bijeenkomst is Engels.

Vervolgend aan het Akademie Colloquium vindt er op 18 april 2018 een masterclass plaats.

Organisatie

Prof. dr. C.J.H. van de Velde, dr. A.L. Vahrmeijer, prof. dr. J. Burggraaf


1.

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Deze wetenschappelijke vereniging zet zich in voor de bevordering van de wetenschapsbeoefening in Nederland. Hierbij heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verschillende taken. Zo houdt de KNAW zich bezig met advisering op het gebied van de wetenschapsbeoefening en met de beoordeling van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek (peer review). Ook biedt het een forum voor de wetenschappelijke wereld en voor de bevordering van internationale wetenschappelijke samenwerking. Daarnaast is de KNAW een koepelorganisatie voor een groot aantal onderzoeksinstituten.

De KNAW richt zich op alle wetenschapsgebieden, die allen ondergebracht zijn bij een van de twee afdelingen die de KNAW kent: letterkunde en natuurkunde. Ieder jaar worden nieuwe wetenschappers voor het leven als lid benoemd op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW kent maximaal 220 gewone leden onder de vijfenzestig jaar, na die leeftijd wordt iemand rustend lid (met behoud van de rechten die een lid geniet). Het hoogste orgaan is de Algemene Leden Vergadering waarin de leden van de vereniging plaats nemen.

2.

Meer over...