De Hofvijver - Politiek van Den Haag tot Brussel MONTESQUIEU INSTITUUT
 
Nieuwsbrief jaargang 4, nummer 41, 28 april 2014
 
Europa
 

'Voor Nederland in Europa'

Aalt Willem Heringa: grotere rol lidstaten binnen EU-project

De Europese lidstaten zouden de doelstellingen van de Europese Unie veel meer als verlengstuk van het eigen, nationale belang moeten zien. Aalt Willem Heringa, hoogleraar vergelijkend constitutioneel en administratief recht aan de Universiteit van Maastricht, pleit voor een 'grotere rol van de lidstaten in het EU-project', zoals hij het noemt.
In een essay maakt professor Heringa, directeur van het Montesquieu Instituut in Maastricht, de balans van Europese samenwerking op. Reagerend op groeiende nationale weerzin - niet alleen in Nederland - suggereert hij een veel nauwere afstemming van de nationale en Europese doelstellingen.
'De meest voor de hand liggende oplossing is', schrijft hij, 'dat de EU-lidstaten zich de doelstellingen van EU veel meer eigen maken - en incorporeren als ook hun eigen belang.'
Heringa: 'Niet contra de EU, maar voor de rol van de lidstaten in het EU-project.' 

 

'Maar buurvrouw...'

Plaat van de maand
Twee pratende dames aan de tafel

Cartoon: Suus van den Akker  

'Maar buurvrouw, wat is er aan de hand?' 'Ik voel me de laatste tijd zo Europeaan...'

Europa, de Europese samenwerking, de Europese Unie - het zijn dankbare onderwerpen voor politieke karikatuur. Aanvankelijk, in de eerste jaren na de oorlog, werd Europa dikwijls 'neergezet' als teken van hoop, als opmaat naar betere tijden, als ideaal. Tegen de eeuwwisseling kreeg datzelfde voorheen jeugdige Europa - al te vaak de ontvoerde jonkvrouw op de stier - vermoeide en verouderde trekken. De laatste jaren is de toon, afgaande op tekeningen als die van Suus van den Akker, ironischer of zelfs cynischer.

 

Meer Europa gewenst?

Column
 

Anjo Harryvan

Anjo Harryvan, Rijksuniversiteit Groningen

De vraag: ‘meer of minder Europa?’ suggereert een keuze. Alsof burgers, kiezers, volksvertegenwoordigers en regeringen voor verdere overdracht van bevoegdheden aan Europa kunnen kiezen, dan wel voor repatriëring van Brusselse competenties naar de nationale hoofdsteden. En inderdaad, de Europese Unie is als politieke gemeenschap de resultante van de verdragen die de lidstaten sinds 1950 met elkaar zijn overeengekomen. Die verdragen kunnen nader opgetuigd, dan wel afgeslankt worden.

Toch is deze voorstelling van zaken misleidend, omdat ze de complexiteit van de situatie tekort doet. Bevoegdhedenoverdracht, in welke richting ook, is geen nulsomspel. Meer beslissingsmacht voor de Europese Unie betekent niet noodzakelijkerwijs verlies aan zeggenschap voor de regeringen van haar lidstaten.

 

Unie & lidstaten: Frankrijk

EU en de lidstaten

Halve Europese vlag en halve Franse vlag

Het eens zo trotse, fiere Frankrijk worstelt zo zeer met zichzelf - het kampt met een identiteitscrisis - dat Europa zienderogen verbleekt. Vierde deel in de serie over de Unie en de lidstaten.

 

Europa & strafrecht

Logo Europa met weegschaal en hamer

Zou het Nederlandse strafrecht nog zonder Europa kunnen? Beschouwing uit 'Maastricht' over de invloed van het Europese criminaliteitsbeleid.

 

Europa & gezondheidszorg

Arts voor Europese vlag

'Een van de terreinen waarop de Europese Unie een belangrijke bijdrage heeft geleverd betreft de gezondheidszorg.' Een analyse uit 'Maastricht'.

 

Europa & vrouwen

Dame met Europees vlaggetje

Nederlandse vrouwen hebben veel te danken aan de Europese samenwerking. Welke overwegingen speelden hierbij een rol? 'Nijmegen' maakt de balans op.

 

Europa & grensarbeiders

Europese vlag met grens-douaneverkeersbord en voetgangerssymbool

Waren grenswerkers de voortrekkers van de Europese samenwerking? Beschouwingen uit 'Maastricht' over grensarbeid, de sociale verzekeringsplicht en fiscaliteit.

 

Europa & consumenten

Puzzel van de Europese sterren met losse puzzelstukjes

Ook in Europa ontbreekt het nog steeds aan een consistente en eenduidige bescherming van de consument. Opinie uit 'Amsterdam' over regelgeving en handhaving.

 

Europa & aanbestedingen

Vuurtoren die de Europese sterren op de grond projecteert

Waarom bestaan er Europese aanbestedingsregels? Wat zijn de voordelen? Beschouwing uit 'Maastricht' over de nieuwe Europese Richtlijnen.

 

En verder

Nieuws
Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, Nijmegen

'Brussel is een bodemloze put'. CPG (Nijmegen) maakte een brochure over Europese clichés.

Parlementair Documentatie Centrum, Leiden

Europa-nu.nl volgt Europees beleid op de voet. PDC (Den Haag) in actie.

 

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.

 
 

Partners


Campus Den HaagCapaciteitsgroep Publieksrecht, MaastrichtCentrum voor Parlementaire Geschiedenis, NijmegenUniversiteit GroningenParlementair Documentatie Centrum, Leiden

 

Agenda

8 mei 2014, Leiden
De politiek van de aandacht in Europa
College door MI-fellow Gerard Breeman.

14 mei 2014, Delft
Europees verkiezingsdebat
Debat in samenwerking met de TU Delft.

19 mei 2014, Den Haag
'Hoe houden we Europa stabiel?'
Haagsch College met Bas Jacobs.

 

Cartoon

Winston Churchill met wijzende vinger

'Europeanen, verenigt u'

 

'Wordt door het bestaan van een supranationaal parlement en kabinet nu het nationaal parlementaire stelsel uitgehold? Mijns inziens net zomin als de provinciale organen worden uitgehold, omdat er ook een nationale taak is.'

Marinus Van der Goes van Naters, fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer, op 22 november 1949 tijdens een debat over Europese samenwerking.

 

Uw mening

Europa - best belangrijk


[eens] [oneens]

 

Europese verdragen


- 1952 Parijs - oprichting EGKS
- 1957 Rome  - oprichting Euratom & EEG
- 1965 Brussel  - oprichting Raad en Commissie
- 1986 Luxemburg/Den Haag  - Europese Akte
- 1992 Maastricht  - omvorming tot EU
- 1997 Amsterdam  - start uitbreiding EU
- 2001 Nice  - institutionele hervormingen
- 2007 Lissabon  - democratisering EU

 

Nederlanders in het EGKS-parlement (1952-1957)


- Pieter Blaisse (KVP)
- Siewert Bruins Slot (ARP)
tot 1955
- Marinus van der Goes van Naters (PvdA)
- Paul Kapteyn (PvdA)
tot 1956
- Marga Klompé (KVP)
tot 1956
- Henk Korthals (VVD)
- Gerard Nederhorst (PvdA)
- Willem Rip (ARP)
- Maan Sassen (KVP)
- Gerrit Vixseboxse (CHU)
- Cornelis Hazenbosch (ARP)
1955-1957
- Martinus Janssen (KVP)
1956-1957
- Franz Lichtenauer (CHU)
1957

 

Afkortingen in de EU


- Frontex - grensbewaking
- Europol - politie
- Eurojust - justitiële samenwerking
- Cedefop - beroepsontwikkeling
- ECB - centrale bank
- EFSA - voedselveiligheid
- GBVB - buitenlands- en veiligheidsbeleid
- ECHO - DG humanitaire hulp en civiele bescherming
- ESA - ruimtevaart
- EASA - veiligheid luchtvaart

 

Minder bekende Europese instellingen/organen


- Europese Rekenkamer
- Europees Hof van Justitie
- Comité van de Regio's
- Europees Economisch en Sociaal Comité
- Europese Ombudsman
- Europees Defensie Agentschap
- Europees Instituut voor Gendergelijkheid
- Europees Milieuagentschap
- Europees Spoorwegbureau
- Europees Geneesmiddelenbureau

 

Subsidiegevers


logo ministerie OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
logo Gemeente Maastricht Gemeente Maastricht
logo Provincie Limburg Provincie Limburg

 

Colofon

De Hofvijver is een uitgave van het Montesquieu Instituut en zijn partners.

 

Aan- en afmelden

Hier kunt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief.

Deze brief niet meer ontvangen? U kunt zich hier afmelden.

 

 

Parlement.com

Kiezers
Partijen
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Regering
Polder
Europa

Europa-Nu.nl

Praktisch Europa
Europa in de wereld
Nederland en Europa
Hot Issues
Beleid en toekomst
Wie doet wat
Wat komt eraan

Montesquieu-Instituut.nl

Het instituut
Onderzoek
Onderwijs
Valorisatie
Publicaties
Europa
Nederland