Onderzoek

Het Montesquieu Instituut is een wetenschappelijk kenniscentrum waar de vertegenwoordigende democratie centraal staat. Onderzoek binnen het instituut richt zich op de geschiedenis en huidige kenmerken van parlementen en andere politieke instellingen in Nederland en de EU. Ook de manier waarop die instellingen en de politieke partijen problemen op de politieke agenda plaatsen en er beslissingen over nemen is onderwerp van onderzoek.

Centrum voor vergelijkend en verdiepend onderzoek

Dit onderzoek over politieke vertegenwoordiging en het gehoor dat al dan niet wordt gegeven aan problemen in de samenleving in Nederland en in Europa is interdisciplinair. Het samenbrengen van historische, juridische, politicologische en bestuurskundige invalshoeken levert een beter inzicht in het functioneren van de parlementaire democratie en de manier waarop de relatie tussen Nederland en Europa zich ontwikkelt.

Door nauwe samenwerking met partners in het buitenland wordt dit onderzoek bovendien in een internationaal-vergelijkend perspectief geplaatst. Zo is het mogelijk de historische ontwikkeling van het parlement in Nederland beter te begrijpen, het functioneren van partijen in een breder perspectief te plaatsen, knelpunten in politieke instellingen om beleidsproblemen aan te pakken grondig te analyseren en de invloed van Europa op Nederland en de rol van Nederland in Europa goed in te schatten.

Maatschappelijke valorisatie

Het onderzoek binnen het Montesquieu Instituut wordt niet alleen bepaald door wetenschappelijk ‘aanbod’ maar wordt sterk gedreven door de actualiteit. Het beoogt een bijdrage te leveren aan vragen uit de praktijk, aan benutting van wetenschappelijke kennis door diverse soorten gebruikers, van professionals tot studenten en burgers.

Bij elk onderzoeksproject is het tijdig en hanteerbaar beschikbaar stellen van nieuwe kennis een belangrijk doel. Zo wil het Montesquieu Instituut als denktank op het snijvlak van wetenschap en samenleving een directe bijdrage leveren aan het politieke en maatschappelijke debat over de parlementaire democratie in Nederland en de ontwikkelingen in de EU.