Over deze site

Deze site wil u informeren over het Montesquieu Instituut, dat de kennis rond parlementaire geschiedenis en constitutionele verhoudingen in Nederland en Europa wil bundelen en maatschappelijk valoriseren door:

  • de inrichting en het functioneren van parlementen binnen de Europese Unie analyseerbaar in kaart te brengen
  • de samenwerking en uitwisseling van kennis tussen de wetenschappers op dit terrein te bevorderen
  • de reeds aanwezige kennis naar een voor de media, politici en burgers hanteerbare vorm te 'vertalen'
  • gebieden waar het nog aan kennis ontbreekt te inventariseren en aan (toekomstige) onderzoekers kenbaar te maken

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Inhoud

Via de navigatiebalk kunt u onder andere informatie vinden over:

 

Het instituut

De achtergronden, partners en structuur van het Montesquieu Instituut

Onderzoek

Het uitgevoerde en ontbrekende onderzoek op het gebied van parlementaire geschiedenis en constitutionele ontwikkeling en de onderzoekers die zich daarmee bezighouden

Onderwijs

Informatie over het Model European Parliament

Activiteiten

Debatten, lezingen, symposia en andere activiteiten van het Montesquieu Instituut

Publicaties

Boeken, analyses en de maandelijks nieuwsbrief De Hofvijver

Europa

Verwijzing naar informatie over de Europese Unie van de website Europa Nu

Nederland

Verwijzing naar informatie over het Nederlandse politieke stelsel en informatie over politieke denkers

2.

Realisatie

De informatiearchitectuur, de bouw en de redactie van deze site wordt verzorgd door PDC. De vormgeving is ontworpen door PDC en Vorm Vijf Ontwerpteam.

4.

Aansprakelijkheid

De redactie van deze site besteedt grote zorg aan de juistheid en actualiteit van de informatie. Zij kan echter op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie, en kan daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die op deze website verstrekt wordt: gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Indien de redactie opmerkzaam wordt gemaakt op eventuele onjuistheden, zal zij trachten deze zo goed en snel als mogelijk te verbeteren.

Bovendien aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan door kennisneming van de inhoud of door verleende diensten.

De website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar externe sites, die buiten het domein van deze site liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van deze site. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze externe sites of bronnen.

5.

Auteursrecht

Het is de bezoeker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site voor commerciële doeleinden te vermenigvuldigen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, in welke vorm dan ook.

Het gebruik van (informatie van) deze site voor niet-commerciële doeleinden is uitsluitend mogelijk na voorafgaande toestemming van de redactie. Verzoeken daartoe zullen in de regel een welwillende houding ontmoeten. Aan toestemming ter zake zullen in de regel wel de voorwaarden worden verbonden dat recht wordt gedaan aan de context van het materiaal en dat deze website als bron vermeld wordt.

Het auteursrecht op sommige overgenomen teksten berust niet bij de redactie, maar bij de bron. In dat geval heeft de redactie toestemming voor overname; voor derden geldt die toestemming niet. De redactie is in die gevallen ook niet gerechtigd die toestemming namens andere partijen te geven.

6.

Gebruik persoonsgegevens

De redactie gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daarbij behorende doel. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten. Bij het gebruik van deze site is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.