'Ook oog voor Europese parlementaire geschiedenis’

Een van de kerntaken van het CPG bestaat uit het publiceren van de serie Parlementaire Geschiedenis van Nederland na 1945, een reeks die inmiddels als standaardwerk wordt beschouwd. Het achtste deel ‘Rond de Nacht van Schmelzer’ verscheen in 2010; het negende deel over de periode van het kabinet-De Jong zal volgend jaar verschijnen. De politieke biografie is een nog betrekkelijk nieuwe specialisatie van het instituut. Mede met steun van het MI zal er dit jaar een Engelse vertaling van de biografie van Sicco Mansholt verschijnen. Eén van de hoogtepunten voor het CPG vormt de derde dinsdag van november. Op die dag presenteert het centrum traditiegetrouw het eerste exemplaar van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Behalve wetenschappelijk onderzoek verzorgt het CPG onderwijs in de parlementaire geschiedenis en staat het veelvuldig de pers en andere media te woord inzake achtergronden bij actuele politieke kwesties.

Het CPG houdt zich echter niet alleen met Nederland bezig. Het is één van de vijf partners die in 2007 aan de wieg stond van het Montesquieu Instituut om de bestudering van de parlementaire geschiedenis van Europa te bevorderen. In de achterliggende vijf jaar heeft het CPG meegewerkt aan diverse projecten van het MI. Zo heeft het CPG bijgedragen aan de bundel De Nederlandse Eurocommissarissen waarin alle Nederlandse leden van de Hoge Autoriteit van de EGKS en de Europese Commissie zijn geportretteerd. Dit jaar zal het boek Brusselse verhalen. Europarlementariërs over de werking en dagelijkse praktijk van het Europees Parlement, 1979-2011 verschijnen, evenals – in samenwerking met het DNPP – een boek over Europa in het Nederlands politieke debat. Verder wordt er op dit moment met steun van het MI samen met de Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der Politischen Parteien gewerkt aan een project waarin nagegaan wordt hoe de parlementair fotojournalist Erich Salomon tijdens het interbellum op geheel eigen wijze in Berlijn en daarna in Den Haag parlementariërs en politici in beeld bracht. Het onderzoek zal resulteren in een wetenschappelijke publicatie en een seminar.

Tot slot was het CPG in 2007 medeoprichter van een netwerk van Europese instituten die zich bezighouden met de parlementaire geschiedenis. Het European Information and Research Network on Parliamentary History, afgekort tot <Eurparl.net>, bestaat momenteel uit veertien instituten uit dertien landen en bevordert uitwisseling en verspreiding van kennis over de ontwikkeling van de parlementaire cultuur in Europa. Vorig jaar hebben de deelnemende landen besloten dat het tijd is om voor het traditionele nationale perspectief op de parlementaire geschiedschrijving versterking te zoeken in het internationale perspectief. Als coördinator zal het CPG zich de komende jaren richten op de verdere opbouw en uitbreiding van dit netwerk.

Nijmegen, mei 2012