Jongeren weten hoe het verder moet met ‘Europa’

week 38 2011

Terwijl regeringsleiders van de Europese Unie koortsachtig zoeken naar een oplossing voor de 'Eurocrisis', heeft het Europees jongerenparlement in Den Haag een stevige koers uitgezet. Eind vorige week vergaderde in de Eerste en Tweede Kamer het Model European Parliament (MEP) over de problemen die ‘Europa’ in de greep houden.

Het Model European Parliament (MEP) is een rollenspel, waarbij 16/17-jarigen uit het voortgezet onderwijs het Europees Parlement naspelen. Iedere provincie vormt een eigen delegatie en heeft als taak een Europese lidstaat te vertegenwoordigen in de commissies èn tijdens de plenaire vergaderingen. In de provincie hebben tien commissies verschillende vraagstukken uitgewerkt tot resoluties. De jongeren worden per provincie begeleidt door provinciale coördinatoren.

Aan de ‘parlementsvergadering’ in Den Haag namen meer dan 150 leerlingen deel, afkomstig uit alle delen van het land. Er zijn ruim honderdtwintig scholen bij het MEP betrokken.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Over de bijeenkomst

Aan de orde kwamen vraagstukken als:

  • Hoe kan de EU bereiken dat zij naar buiten toe meer met één stem spreekt?
  • Tonen de recente economische en financiële crises de noodzaak aan van meer Europese integratie op het gebied van economisch en financieel beleid?
  • In de EU verschilt de nationale wetgeving over zwangerschaps- en ouderschapsverlof sterk. Moet dit meer gelijk worden getrokken en zo ja hoe?
  • Vrij verkeer van diensten: hoe om te gaan met restricties die EU-lidstaten hanteren op het gebied van vrij verkeer van werknemers uit "nieuwe lidstaten" ?
  • Klimaatverandering en handel in emissierechten: hoe kan de EU zorgen dat de ambitieuze doelstellingen op dit gebied de concurrentiepositie van de EU niet in gevaar brengen?
  • Alternatieven voor fossiele brandstoffen: kernenergie heeft veel aan populariteit verloren als gevolg van de ramp in Japan. Betekent dit dat kernenergie geen optie meer is voor de EU? Kan en moet de EU de ontwikkeling en het gebruik van alternatieve brandstoffen stimuleren en promoten?
  • Onderwijsniveau: hoe kan de Europese Unie samenwerken met de lidstaten om het onderwijs binnen Europa op een hoger en gelijkwaardiger niveau te brengen?

Op maandag en dinsdag hebben de commissies in de Provincie beraadslaagd over deze actuele politieke kwesties en daar resoluties over opgesteld.

Op woensdagmiddag verzamelden alle betrokkenen zich voor de officiële opening in de Eerste Kamer. Na een toespraak van de Eerste Kamer voorzitter, de heer de Graaf, de ambassadeur van Polen, de heer Janusz Stanczyk en bestuursvoorzitter Montesquieu Instituut kwamen de delegaties per land aan bod, voorgezeten door een van de jongeren zelf.

Op donderdag opende de Tweede Kamer voorzitter, mevrouw Verbeet, de plenaire vergadering. In een kort gesprek met de jongeren noemde zij "de politiek" haar op een na grootste hobby. Aansluitend werden deze dag en vrijdag de resoluties behandeld.

2.

Over het Model European Parliament

Het Model European Parliament bestaat al meer dan twintig jaar en is opgericht door Mevrouw van Sminia. Het Montesquieu Instituut is gevraagd het werk van Mevrouw van Sminia over te nemen en heeft om die reden de nationale conferentie in 2011 georganiseerd en zal dit ook in de komende jaren gaan doen. Dit alles in nauwe samenwerking met mevrouw van Sminia en de stichting Model European Parliament.

Tevens werkt het Montesquieu Instituut aan een nieuwe MEP-site.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Weijs of Marijke Farahani 070-3560238.

3.

Sfeerimpressie / foto's

Delegatieleden
Charlotte Cords

Voor een sfeerimpressie van de nationale conferentie 2011 hierbij enkele foto's.

4.

Video-opname

Voor de video-opnames van de Model European Parliament nationale conferentie 2011