Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Europese Unie in de steigers

Van Rompuy presenteerde op 26 juni j.l. zijn masterplan voor versterking van de eurozone. Het masterplan bestaat uit vier bouwstenen, namelijk het bevorderen van verdergaande integratie op het gebied van financieel beleid, begrotingsbeleid, economisch beleid en versterking van de rol van het Europees parlement en nationale parlementen.

De voorstellen op het gebied van financieel beleid bestaan onder andere uit het instellen van een bankenunie, waarbij banken onder verscherpt toezicht kunnen worden geplaatst, en een Europees garantiestelsel voor spaartegoeden. Daarnaast moet de begrotingsdiscipline worden aangescherpt en wil Van Rompuy een stelsel van euro-obligaties invoeren. Met betrekking tot het economisch beleid streeft Van Rompuy verdere afstemming van economisch beleid na. Brussel zou daarbij lidstaten moeten kunnen dwingen om beleidsmaatregelen te nemen, wanneer de eurozone in gevaar is als gevolg van het gevoerde nationale beleid.

Tot slot stelt Van Rompuy dat in een Europa waarbij beleid meer op elkaar wordt afgestemd, de rol van het Europees Parlement en van de nationale parlementen versterkt moet worden.

Tijdens de top op 13 en 14 december zal de Europese Raad verder spreken over de plannen van Van Rompuy.


Lees ook


Deze bijdrage verscheen in de Hofvijver van 29 oktober 2012.