Vergaderen op schrikkeldag 29 februari

Bert van den Braak, parlementair historicus Parlementair Documentatie Centrum Universiteit Leiden

Er zijn niet veel parlementaire vergaderingen geweest op 29 februari. Dat gebeurde in de periode 1900-2016 slechts acht keer. Daar zaten echter wel spraakmakende debatten bij. Een beknopt overzicht.

1912

Op 29 februari 1912 debatteerde de Tweede Kamer over de ontwerp-Armenwet en de daarop ingediende amendementen. Dat was in zekere zin de voorloper van de Algemene Bijstandswet (nu Wet Werk en Bijstand), maar armenzorg werd vrijwel uitsluitend als een particuliere aangelegenheid gezien. Sociaaldemocraten en enkele liberalen keerden zich tevergeefs tegen de verplichting voor armen om zich eerst tot een kerkelijke of bijzonder instelling van liefdadigheid te wenden en dan pas bij het gemeentelijke (Burgerlijke) Armbestuur. Minister Heemskerk verdedigde de belangen van de kerkelijke instellingen.

1916

De Eerste Kamer besprek op 29 februari 1916 een wetsvoorstel om niet fabrieksmatige alcoholbereiding voor 'boerenjongens', bessenjenever en advocaat te verbieden, omdat die geheel buiten de accijnswetgeving viel. Een verbod was eenvoudiger dan een regeling voor accijnsheffing bij particulieren. De Eerste Kamer nam het door minister Van Gijn verdedigde voorstel zonder hoofdelijke stemmen aan.

1924

Vrijdag 29 februari 1924 stemde de Tweede Kamer met 55 tegen 16 stemmen in met de afschaffing per 1 april dat jaar van het Kort Verslag. Dat was, anders dan de Handelingen, niet een woordelijk maar analytisch verslag van wat er in de Tweede Kamer was gebeurd. Het Verslag werd door redacteuren in dienst van de Tweede Kamer gemaakt. De belangstelling ervoor was echter minder groot dan gehoopt en daarmee waren ook de kosten te hoog.

1956

Op 29 februari 1956 voltooide de Tweede Kamer de behandeling in eerste lezing van voorstellen tot grondwetsherziening. Het ging onder meer om regeling van de buitenlandse betrekkingen, de uitbreiding van het ledental van beide Kamers en de veranderde rechtsorde in het Koninkrijk. Minister Van Oven, die de overleden minister Donker was opgevolgd, verdedigde op de zelfde dag in de Eerste Kamer de begroting van Justitie.

1968

Niet wetgeving of beleid, maar het uittreden van vier leden uit de KVP-fractie stond op 29 februari 1968 centraal. Van die vier vormden drie (Jacques Aarden, Paul Janssen en Annie Kessel) een afzonderlijke fractie, waaruit later de PPR ontstond. De vierde, oud-KVP-voorzitter en voorzitter van KRO Harry van Doorn, verliet het parlement.

1972

Vier jaar later vond één van de meest emotionele debatten in de Tweede Kamer plaats. Dat ging over de door minister Van Agt voorgenomen vrijlating van drie Duitse oorlogsmisdadigers, die in Breda een levenslange gevangenisstraf uitzaten. Dat leidde tot enorme commotie in de samenleving. De Tweede Kamer was sterk verdeeld, maar wees de vrijlating uiteindelijk in meerderheid af.

1984

Op 29 februari 1984 debatteerde de Tweede Kamer over de woonlasten in de volgende jaren. CDA en PvdA wilden afremming van verhoging van die lasten (huren, stookkosten en lagere huursubsidie) en staatssecretaris Gerrit Brokx liet weten daartoe wel bereid te zijn. CDA en VVD stemden wel in met een huurverhoging van drie procent per 1 juli.

2012

Vier jaar geleden vond er op 29 februari een debat plaats over de aanstaande Europese Top, waarin met name de problemen rond de tekorten op de Griekse begroting centraal stonden. Verder debatteerde de Kamer over de recessie en werkloosheid. In dat debat debuteerde Jeroen Dijsselbloem als (tijdelijk) fractievoorzitter van de PvdA, nadat Job Cohen was opgestapt. De vergadering begon met de beëdiging van John Leerdam als tijdelijk Kamerlid.