Trias Politica en het OM

Het Montesquieu Instituut heeft in de periode 2009 tot en met 2011 een financiële bijdrage geleverd aan het onderzoek naar de 'Trias Politica en het OM' uitgevoerd door dr. Paul Nieuwenburg en mr. dr. Gerrit Dijkstra, beiden verbonden aan de Universiteit van Leiden.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Doel van het onderzoek

In de eerste plaats is het doel het verrichten van fundamenteel onderzoek naar de positie van het OM in de Trias-leer. De onderzoekers willen het bestaande debat verrijken door dieper in te gaan op de historisch-filosofische achtergronden van de Trias-leer en meer in het bijzonder van de (expliciete dan wel impliciete) positie van het OM daarbinnen (of wellicht de verklaring voor het ontbreken van aandacht voor het OM). Een tweede verrijking bestaat uit het maken van vergelijkingen met andere landen. Zo heeft het OM in Italië een met de rechterlijke macht vergelijkbare positie. In België is dit niet het geval, maar heeft het OM wel een bijzondere positie binnen de uitvoerende macht, terwijl er in Frankrijk voorstellen liggen om een dergelijke richting op te gaan.   

In de tweede plaats is het doel van het voorgestelde onderzoek het leveren van een bijdrage aan het hedendaagse debat over de positie en de bevoegdheden van het OM in het huidige Nederlandse staatsbestel.