Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

ProDemos

Het Huis voor democratie en rechtsstaat (vanaf 15 september 2011 ProDemos) informeert burgers over de democratische rechtsstaat en stelt hen in staat om actief aan politieke besluitvorming deel te nemen. Dat gebeurt door overdracht van kennis over de kernwaarden van de Nederlandse rechtsstaat en over de werking van de democratie in al haar aspecten. Dit moet burgers uiteindelijk in staat stellen om actief aan politieke besluitvorming deel te nemen.

ProDemos organiseert debatten, tentoonstellingen, rondleidingen en simulaties voor zowel jongeren als volwassenen. Het Huis voor Democratie en rechtsstaat (ProDemos) is een niet-partijgebonden organisatie. Het Huis is gehuisvest aan de Hofweg 1 in Den Haag.

Van 11 april 2011 tot 1 juli 2016 was oud-ChristenUnie-Kamerlid Kars Veling directeur van het Huis voor democratie en rechtsstaat. Hij werd opgevolgd door Eddy Habben Jansen.

Inhoud

1.

Totstandkoming

Het Huis is oorspronkelijk een initiatief van de stichting (Vrienden van) het Huis voor democratie en rechtsstaat, een actiecomité van Haagse burgers. Sinds 2007 ijverde deze stichting voor de oprichting van een kenniscentrum in Den Haag, dat zich moest toeleggen op het overdragen van kennis over de kernwaarden van de Nederlandse rechtsstaat en de werking van de democratie in al haar aspecten.

Eind 2007 gaf het kabinet bij monde van toenmalig minister-president Balkenende aan vergaande interesse te hebben in het opzetten van een 'huis van de democratie'. In 2008 werd door de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Guusje ter Horst een stuurgroep in het leven geroepen, waarin de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, de burgemeester van Den Haag en de minister zelf zitting hadden. Deze stuurgroep had de taak om de besluitvorming voor te bereiden bij de vormgeving en opbouw van het Huis voor democratie en rechtsstaat.

In 2010 werd de Stichting Huis voor democratie en rechtsstaat officieel opgericht, als opvolger van het oude actiecomité, en vond de oprichting van het Huis in wording plaats.

Op 15 september 2011 werd ProDemos officieel geopend. Het bezoekerscentrum aan de Hofweg in Den Haag is een goede uitvalsbasis voor stadswandelingen door politiek Den Haag, rondleidingen en bezoeken aan het parlement, de rechtbank en het Vredespaleis.

2.

Organisatie

De Stichting Bezoekerscentrum Binnenhof (SBB) en de stichting Instituut voor Publiek en Politiek (IPP), beide gesubsidieerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zijn opgegaan in het Huis voor democratie en rechtsstaat. Als gevolg hiervan zijn deze twee instanties als zelfstandig functionerende instellingen opgeheven; hun taken zijn overgenomen door het Huis.

3.

Activiteiten

ProDemos biedt voor verschillende doelgroepen programmatrajecten met een thematische rode draad, zoals de Grondwet, (de geschiedenis van de) Nederlandse democratie, Het Koninkrijk der Nederlanden, Europa, het wetgevingsproces, de rechtsstaat, mensenrechten, vrijheid en verantwoordelijkheid. Het Huis gungeert daarnaast als opleidings- en debatcentrum.

4.

Financiering

Het Huis voor democratie en rechtsstaat ontvangt vanaf 2012 een jaarlijkse subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.