Conferentie rondom bundel 'De voorzitters van de Europese Commissie, 1958-2012'

Op 18 en 19 november kwamen in Groningen een aantal Europese historici bijeen in verband met het door het Montesquieu Instituut gefinancierde project ‘De voorzitters van de Europese Commissie, 1958-2012’. Centraal in de bundel staan de voorzitters van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie. Tijdens deze tweedaagse conferentie werden de concept-hoofdstukken besproken van de verschillende biografen.

Het ontstaan van de Europese Commissie ligt in de Verdragen van Rome in 1957. Gaan­deweg groeide het belang van dit orgaan, enerzijds door de fusie in 1967 van de Com­missie van de Europese Economische Gemeenschap (EEG), de Commissie van de Euro­pese Atoomenergie Gemeen­schap (Euratom) en de Hoge Autoriteit van de Europese Gemeen­schap voor Kolen en Staal (EGKS), anderzijds doordat zijn bevoegdheden gaandeweg aanzienlijk werden uitgebreid.

Naast het toegenomen institutionele belang van de Commissie was ook de persoon van haar voorzitter van invloed op de positie die dit orgaan innam in het proces van Europese integratie. Onder sterke voorzitters als Hallstein en Delors wist de de Commissie impulsen te geven aan de Europese eenwording; zwakkere als Malfatti en Thorn droegen bij aan de impasse van de Europese integratie, of wisten die althans niet te doorbreken.

Over de voorzitters van de Commissie en hun bijdrage aan de Europese integratie is tot op heden geen comparatief overzichtswerk verschenen. Wel zijn er van de eerste vier voorzitters korte schetsen verschenen in de door Belgische historicus Michel Dumoulin geredigeerde bundel De Europese Commissie 1958–1972. Geschiedenis en herinneringen van een instelling (z.pl. 2007). Dit project wil in deze historiografische leemte voorzien. In de herfst van 2012 zal een (Engelstalige) bundel verschijnen met biografische schetsen van alle (elf) voorzitters die leiding hebben gegeven aan de Europese Commissie vanaf haar aantreden in 1958: Walter Hallstein, Jean Rey, Franco Malfatti, Sicco Mansholt, Francois-Xavier Ortoli, Roy Jenkins, Gaston Thorn, Jacques Delors, Jacques Santer, Romano Prodi en José Manuel Barroso. Invalshoek van de biografische schetsen is de rol die deze personen als voorzitter van de Europese Commissie hebben gespeeld en hun betekenis voor de Europese integratie.

De auteurs die zijn aangezocht, zijn (internationaal) erkende biografen die eerder al over hun protagonist geschreven, of zijn specialist op het terrein van de geschiedenis van de Europese integratie in hun land. Jan van der Harst en Gerrit Voerman, die de bundel redigeren schreven de inleiding op het boek en de slotbeschouwing. Daarnaast bevat de bundel een algemene inleiding over de Europese Commissie, van de hand van Jan Werts.