Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

De Tweede Kamer kan weer wat meer leeuw worden

De Tweede Kamer kan volgende week door aanneming van een motie-Amhaouch (CDA)/Schouten (CU) de eigen informatiepositie aanzienlijk versterken. De bij de behandeling van de Raming 2017 ingediende motie vraagt namelijk om een systeem waarbij de regering binnen een bepaalde termijn beredeneerd aangeeft of en hoe zij de uitvoering van een motie ter hand heeft genomen en wat de planning is.

Kamervoorzitter Khadija Arib liet namens het Presidium al weten bereid te zijn uitvoering van de motie ter hand te nemen. Het is ook nauwelijks voorstelbaar dat de Kamer zich niet achter deze wens zou scharen en aanstuurt op uitvoering. Een Kamer die zichzelf serieus neemt, moet zeker door haarzelf vastgelegde verzoeken en opvattingen serieus nemen. Dat doet ze door toe te zien op uitvoering van aangenomen moties en zo nodig aan de bel te trekken als de regering in gebreke blijft. Maar dan moet de regering wel tijdig en adequaat rapporteren.

Inmiddels bijna 37 jaar geleden nam de Tweede Kamer de de motie-Ginjaar-Maas (VVD)/Van Leijenhorst (CDA) aan, waarin de regering werd gevraagd uit het oogpunt van parlementaire controle jaarlijks te rapporteren over uitvoering van aangenomen moties en gedane toezeggingen. De motie-Amhaouch/Schouten gaat nog een stap verder, maar ligt wel geheel in de lijn met die motie-Ginjaar-Maas/Van Leijenhorst.

Moties zijn belangrijk bij het vastleggen van wensen van de Kamer, die op hun beurt nog al eens voortkomen uit vragen en verlangens van burgers en organisaties. Door zichzelf en de aangenomen moties (en gedane toezeggingen) serieuzer te nemen, kan de Kamer een flinke stap zetten naar herstel van vertrouwen van de burgers in 'de politiek'. Het sluit bovendien goed aan bij eerdere voorstellen die de Kamervoorzitter zelf al deed over tijdige beantwoording door de regering van Kamervragen. 

Toenmalig Kamervoorzitter Vondeling wierp veertig jaar geleden de vraag op: 'Tweede Kamer lam of leeuw?'. Welnu, de Kamer mag best nog wat meer 'leeuw' worden. Dat kan het beeld corrigeren dat 'ze' zich in Den Haag vooral bezighouden met spoeddebatten en ruzies.

Een Kamer die snel over de goede informatie beschikt en daarmee in staat wordt gesteld goed te volgen wat de regering doet met haar wensen, draagt zodoende bij aan herstel van vertrouwen. Daarmee is die wens zelfs (of beter: ook) in het belang van de regering.