Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Zakkenvullers of eerlijke beloning? Het salaris van Europarlementariërs

maandag 29 april 2019, 13:00, Edgar Hoedemaker

In juli 2018 opende de PVV de website 'www.stopdeeuropesezakkenvullers.nl'. Deze site is een protest van die partij tegen Europese politici die te veel zouden verdienen. Eurosceptische partijen schermen veelvuldig met de term ‘Brusselse zakkenvullers’ om zich af te zetten tegen leden van het Europees Parlement. Nu de verkiezingen van 23 mei in aantocht zijn, is het interessant eens te bekijken of Europarlementariërs daadwerkelijk zoveel verdienen als soms beweerd wordt. Dit artikel gaat in op het inkomen de Europarlementariër en poogt dit in perspectief te brengen door een kleine vergelijking te maken met het inkomen van een Tweede Kamerlid en met de verhouding tot de begroting van het Europees Parlement.

Basissalaris

Sinds 2009 verdienen alle Europarlementariërs evenveel op basis van het gemeenschappelijk statuut. Sinds juli 2018 is het brutosalaris vastgesteld op 8.757,70 euro. Na aftrek van belasting komt dat uit op netto 6.824,85 euro. Per EU-land is het vervolgens mogelijk dat er nog een nationale belasting afgetrokken wordt, maar in principe verdienen alle Europarlementariërs het bovenstaande bedrag.

Een lid van de Tweede Kamer verdient bruto beduidend minder. Officieel heet het salaris van een Kamerlid een schadeloosstelling. Per 1 januari 2019 is dit vastgesteld op 7.813,14 euro bruto per maand. Daar gaat nog belasting vanaf, maar er komt ook nog 8% vakantiegeld bij en een eindejaarsuitkering van 8,3% van het brutosalaris. Onder de streep is het verschil tussen Europarlementariërs en Kamerleden daarom kleiner.

Onkostenregeling

Afgelopen jaar was er veel ophef over de onkostenvergoedingen voor Europarlementariërs. Bestedingen van onkostenvergoedingen zijn namelijk niet openbaar en het is voor de parlementsleden ook niet verplicht dit openbaar te maken. De Conferentie van Voorzitters heeft dat besloten en het Europese Hof van Justitie gaf in september 2018 aan dat dit terecht is. Zodoende hoeven Europarlementariërs geen verantwoording af te leggen voor de onkostenvergoedingen die zij ontvangen. Dat is vreemd, omdat het publiek geld betreft. Van Tweede Kamerleden wordt een veel hogere mate van transparantie gevraagd. Nederlandse Europarlementariërs zijn het er dan ook niet mee eens dat hun uitgaven niet openbaar zijn. Daarom hebben verschillende parlementariërs, zoals Gerben-Jan Gerbrandy (D66) en Dennis de Jong (SP) er zelf voor gekozen hun onkosten transparanter te maken.

Maar hoe hoog zijn die vergoedingen waar weinig transparantie over bestaat? Ten eerste krijgen Europarlementariërs een algemene, maandelijkse vergoeding voor zogenoemde algemene uitgaven. Deze kosten zijn bedoeld voor kantoorruimte, kantoorartikelen en bijvoorbeeld een medewerker in de lidstaat van herkomst. In 2019 is deze vastgesteld op 4.513 euro per maand.

Daarnaast krijgen zij een vergoeding voor reiskosten van en naar het Europees Parlement in Brussel en Straatsburg. Daarbovenop ontvangen zij een verblijfsvergoeding voor iedere dag waarop zij aanwezig zijn bij plenaire vergaderingen. Deze vergoeding bedraagt 313 euro per dag.

Tweede Kamerleden krijgen ook vergoedingen voor hun onkosten, maar die vergoedingen zijn minder royaal dan de vergoedingen voor Europarlementariërs. Zij ontvangen een reiskosten- en verblijfskostenvergoeding en daarnaast een jaarlijkse vergoeding voor de beroepskosten.

Begroting Europees Parlement

In totaal besteedt het Europees Parlement ongeveer 22% van het totale budget van het orgaan aan de leden. Dat komt neer op zo'n 429 miljoen euro per jaar. Dit omvat bovenstaande salaris- en onkostenregelingen, maar ook personeel van fracties, tolken, reiskosten en kantoorruimtes. Dit is een hoog bedrag, maar in het totale budget van de Europese Unie is het slechts een speldenprik.

Europese Verkiezingen 2019

Voor de komende verkiezingen van 23 mei is het goed om te beseffen dat Europarlementariërs inderdaad fors betaald worden voor hun werk, maar dat het Europees beleid dat zij mede vormgeven van groot belang is voor ons dagelijks leven. Veel cruciale beslissingen worden in Brussel genomen. Een goedbetaalde Europarlementariër kan besluiten onafhankelijk maken en moet voldoende middelen hebben om zijn werk goed uit te voeren. Kwaliteit, hard werk en onafhankelijke parlementariërs kosten nu eenmaal geld.

Voor een helder oordeel over het inkomen van een Europarlementariër is echter wel transparantie vereist. Hopelijk zal het Europees Parlement in de komende jaren werken aan regelgeving die de inkomsten en uitgaven van de leden tot openbaarheid verplicht. Dan is de discussie over vergoedingen beter te voeren. Nu blijft het bij holle frasen met termen als 'zakkenvullers'. Dit zou inzet van het nieuwe Europees Parlement moeten zijn na 23 mei.

Bron: Europa-Nu.nl, Parlement.com

1.

Deze bijdrage stond in