Rol van wetenschappelijke partij-bureaus op agendavorming van politieke partijen

Het Montesquieu Instituut (MI) en het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) hebben in 2012 onderzoek  gedaan naar de rol van wetenschappelijke partij-instituten in de agendavorming van politieke partijen.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

 Functioneren instituten

Wetenschappelijke bureaus van politieke partijen hebben tot taak de visievorming van partijen te ondersteunen. In hoeverre deze bureaus of instituten erin slagen de politieke agenda van de partijen te beïnvloeden, is onbekend. Het onderzoek beoogde door middel van een voorstudie de eerste empirische onderzoeksgegevens te leveren door de publicaties van de bureaus te inventariseren en systematisch te analyseren. Met behulp van interviews met de directeuren van de wetenschappelijke bureaus is het functioneren van deze instituten in kaart gebracht.

Het onderzoek heeft inzichtelijk gemaakt maken op welke onderwerpen de wetenschappelijke bureaus de aandacht willen vestigen en welke ontwikkeling hierin plaatsvindt. Welke in­vloed hebben zij op de agenda van de partij en in hoeverre beïnvloeden ze de politieke agenda? Op welke thema’s profileren ze zich en op welke niet?Zijn dat onderwerpen die al op de politieke agenda staan of die daar na enige tijd op verschijnen?

Het onderzoek stond onder leiding van Arco Timmermans (MI) en Gerrit Voerman (DNPP)en werd mede uitgevoerd door Edwin van Rooyen.

2.

Publicatie

Een concept hoofdstuk 'Political Party Think Tanks in the Policy Process' is in de zomer van 2013 verschenen in de publicatie Policy Analysis and Evaluation in the Netherlands: Institutionalization and Performance onder redactie van Frans Van Nispen en Peter Scholten.