Actualiteitendebat: 'Recente spanningen, langlopende uitdagingen: de toekomst van het EU-defensiebeleid'

soldaten met eu vlag
Bron: © European Union 2014 - European Parliament

De Europese Unie poogt al decennia een samenhangend Europees defensiebeleid vorm te geven. Als reactie op dreigingen in en rondom Europa klinkt steevast dat Europese landen nu toch echt zelf verantwoordelijkheid moeten nemen voor de Europese veiligheid. Tegen de achtergrond van de Russische aanval op Oekraïne probeert het Franse EU-voorzitterschap een nieuwe impuls te geven aan het defensiebeleid en het streven naar 'strategische autonomie' van de EU. De Franse President Emmanuel Macron wil een ‘operationeler’ defensiebeleid en het is geen geheim dat Frankrijk voorstander is van een Europese flitsmacht.

Bovendien zal op de Europese Raad van 24 en 25 maart het Strategisch Kompas worden vastgesteld. Dit Strategisch Kompas geeft richting aan het Europese veiligheid- en defensiebeleid voor een periode van 5 tot 10 jaar. Zijn deze ontwikkelingen en de huidige veiligheidsdreigingen een opmaat naar een sterker Europees defensiebeleid, of zelfs een Europese krijgsmacht? Hoe verhoudt dit beleid zich tot de huidige actualiteit? En wat voor doelen moet het Europese defensiebeleid dienen? Op deze vragen werd tijdens het Actualiteitendebat op maandag 7 maart 2022 dieper ingegaan.

Het panel bestond uit Jasper van Dijk (SP-Tweede Kamerlid), Ruben Brekelmans (VVD-Tweede Kamerlid), Christoph Schmidt (politiek verslaggever van Trouw) en Lotje Boswinkel (strategisch analist bij The Hague Centre for Strategic Studies). Boswinkel verzorgde tevens de inleiding van het debat. De moderator van het debat was Stéphane Alonso.

Voor het afspelen van deze video is Flash nodig. Klik op deze link om de nieuwste versie te downloaden.
Fragmenten onder
Fragmenten rechts (in popup)
Fragmenten verbergen
 
 
00:00
04:05
16:16
Welkomstwoord door Stéphane Alonso
Inleiding door Lotje Boswinkel
Discussie
Overzicht van de zaal
Lotje Boswinkel
Jasper van Dijk
Christoph Schmidt
Ruben Brekelmans
Stéphane Alonso
 

Fotograaf: Kevin Bergenhenegouwen / PDC

Bij gebruik van deze foto's graag de bron vermelden.

‘We moeten nog leren kruipen’. Zo opende Lotje Boswinkel het Actualiteitendebat ‘Recente spanningen, langlopende uitdagingen: de toekomst van het EU-defensiebeleid’ dat gisteren plaatsvond. Het Actualiteitendebat werd georganiseerd door het Montesquieu Instituut, in samenwerking met Nieuwspoort, ProDemos en Filmhuis Den Haag. Zijn de huidige ontwikkelingen en veiligheidsdreigingen een opmaat naar een sterker Europees defensiebeleid? En wat voor doelen moet het Europese defensiebeleid dienen? Deze vragen stonden centraal in het gesprek tussen panelleden Jasper van Dijk, Ruben Brekelmans, Christoph Schmidt en Lotje Boswinkel. Stéphane Alonso was de moderator.

Volgens Boswinkel, die de inleiding van het debat verzorgde, lijkt er sinds Rusland Oekraïne is binnengevallen een aardverschuiving plaats te vinden in het debat over Europese defensie. Zo investeert Duitsland honderd miljard euro in defensie, en financiert de Europese Unie (EU) voor het eerst in haar geschiedenis wapenleveranties. Voorheen liepen discussies over defensie vast op het willen behouden van de nationale zeggenschap, of op meningsverschillen over een Europees leger of flitsmacht. Volgens Boswinkel gaan deze discussies voorbij aan het gebrek aan capaciteit en middelen. Europese defensie wordt volgens haar nog steeds gekenmerkt door een gat tussen retoriek en mogelijkheden. Hoewel er veel lopende EU-defensie-initiatieven zijn, zoals PESCO en het Strategisch Kompas, kan Europa weinig uitrichten zonder Amerikaanse steun.

Dat wat onmogelijk leek is toch gebeurd: er is weer oorlog in Europa. Na de inleiding van Boswinkel opende moderator Alonso met die woorden het debat tussen de panelleden. De oorlog in Oekraïne vormde de aanleiding van veel discussies tijdens het debat. Zo constateerden alle panelleden dat de oorlog het gesprek over de noodzaak van defensie heeft vernieuwd. Volgens Boswinkel is de ‘tijd van naïviteit nu echt voorbij’. De EU wilde leven in een wereld van multilateralisme en economische banden, maar de EU ‘moet zich aanpassen aan de wereld zoals hij is’. Ook Brekelmans noemde het idee dat handel zou leiden tot wederzijds begrip achteraf gezien naïef. Schmidt sloot zich hierbij aan, maar signaleerde een positieve ontwikkeling: de EU-lidstaten stralen eenheid uit in de reactie op deze crisis.

Hoewel ook Van Dijk het logisch vond dat de ‘verschrikkelijke oorlog’ in Oekraïne heeft geleid tot debat over defensie, merkte hij op dat het kabinet al structureel en incidenteel meer investeert in defensie. De NAVO en de Europese lidstaten geven al meer uit aan defensie dan Rusland. Van Dijk waarschuwde voor een wapenwedloop en stelde dat Europa niet ‘mee moest gaan in het wapengekletter’. Hij zou daarom eerst willen discussiëren over de vraag waarom Europa meer zou moeten uitgeven aan defensie.

De discussie over de noodzaak van defensie-uitgaven volgde al snel. Op de vraag van Alonso over het nut van hogere uitgaven, antwoordde Brekelmans dat Nederland niet kan voldoen aan de eisen van NAVO. Nederland heeft een inhaalslag te maken op het aantal personen en materieel. Tegelijkertijd is de dreiging door Rusland toegenomen, en Oost-Europese landen vragen om meer bescherming. Dit vraagt om meer investeringen om de inzetbaarheid te vergroten. Deze discussie spitste zich toe op de rol van de NAVO. Van Dijk benoemde dat Rusland Oekraïne heeft aangevallen en niet de NAVO. Het is volgens hem niet hard te maken dat de NAVO zich grote zorgen moet maken over een grotere Russische aanval op Oost-Europa. Brekelmans stelt daarentegen dat afschrikking juist oorlog voorkomt. Daarom moet Europa meer investeren in defensie. Boswinkel sluit zich hierbij aan: ‘als je vrede wilt, bereid je dan voor op oorlog’.

De noodzaak van een sterker EU-defensiebeleid kwam ook aan bod. Is het wel nodig, aangezien de NAVO de collectieve verdediging op zich neemt? Zowel Boswinkel als Brekelmans achten de niet-EU-landen binnen de NAVO momenteel te belangrijk voor de Europese veiligheid. Daarom pleitten zij voor een betere taakverdeling tussen de EU en de NAVO, zodat de EU-landen zelfstandiger op kunnen treden en daarmee de NAVO kunnen versterken. Het is immers niet vanzelfsprekend dat de Verenigde Staten zullen ingrijpen in Europese conflicten. Van Dijk benadrukte echter vooral het belang van economische sancties als het middel dat bij uitstek op zijn plek is, en het feit dat onderhandelingen uiteindelijk een einde moeten maken aan de oorlog in Oekraïne.

Hoewel de oorlog in Oekraïne de aanleiding vormde voor de discussies, betwijfelden de panelleden of de oorlog in Oekraïne een ‘gamechanger’ is voor het EU-defensiebeleid. Zowel Schmidt als Boswinkel stelden dat na eerdere crises de slagkracht van het EU-defensiebeleid niet aanzienlijk is uitgebreid. Hoewel er volgens Schmidt door de toegenomen investeringen taboes zijn doorbroken, zal de nationalistische reflex blijven bestaan. Hij voorspelde daarom dat EU-defensie de komende jaren beperkt blijft tot samenwerking tussen nationale krijgsmachten, met voorzichtige stapjes.

Alle panelleden waren het er tot slot over eens dat meer samenwerking tussen Europese landen nuttig is. Zo zou de EU gezamenlijke inkopen en ontwikkeling van materieel kunnen bevorderen, wat kosten bespaart. Alonso sloot af met de opmerking dat Oekraïne niet zoveel aan bod is gekomen tijdens het debat. Niet omdat het panel het niet belangrijk vindt, maar omdat het juist nu belangrijk is om strategische discussies over defensie te voeren. Ondanks dat de panelleden het tijdens de discussies lang niet altijd eens waren, sloten zij zich allemaal bij deze opmerking aan.

TitelRecente spanningen, langlopende uitdagingen: de toekomst van het EU-defensiebeleid
Spreker(s)Ruben Brekelmans, Lotje Boswinkel, Jasper van Dijk, Christoph Schmidt en Stéphane Alonso (debatleider)
Duur1 uur, 19 minuten, 35 seconden
DownloadMP3

Het Actualiteitendebat is onderdeel van Democratie in Debat, een samenwerking van het Montesquieu Instituut, Nieuwspoort, ProDemos en Filmhuis Den Haag.

 
Democratie in Debat